Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

 
@@
Общински съвет » Състав на постоянните комисии към Общ. съвет Павел баня
Posted by sg on 2007/4/30 11:38:19 (4364 reads )

 

 Комисия по бюджет и финанси и икономическа политика

 
 
Председател
Зейнел Селяйдин
Член
Айгюн Хаджиисмаилов
Член
Шехри Халид
Член
Кръстьо Захариев
Член
Марина Захариева

Комисия по устройство на териториите ,инфраструктура, строителство , транспорт , туризъм и общинската собственост

 
 
Председател
Ерай Мехмед
Член
Гюнай Бекир
Член
Реджеб Реджебов
Член
Кръстьо Захариев
Член
Райко Колев

Комисия по законност, обществен и екологичен ред, сигурност, жалби и сигнали

 
 
Председател
Хълмие Смаил
Член
Сунай Юсеин
Член
Гюнай Бекир
Член
Райко Колев
Член
Атанас Сомов

Комисия по образование, здравеопазване , култура и  социални дейности и проблеми на малцинствата

 
 
Председател
Дженал Топалова
Член
Шехри Халид
Член
Хълмие Смаил
Член
Николай Марков
Член
Атанас Сомов

Комисия по противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество

 
 
Председател
Айгюн Хаджиисмаилов
Член
Сунай  Юсеин
Член
Реджеб Реджебов
Член
Станимир Радевски
Член
Атанас Пъдев

 
 

@@
Общински съвет » Общински съветници
Posted by sg on 2007/4/30 11:13:21 (7666 reads )

 

Имена на общинските съветници              Партия/коалиция/местна коалиция/независим          
 
1.       Атанас Стойнов Пъдев                             МК „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“          
2.       Атанас Томов Сомов                                        ПП „ГЕРБ“                            
3.       Шехри Ремзи Халид               Движение за права и свободи – ДПС  
4.       Гюнай Месут Бекир                         Движение за права и свободи – ДПС  
5.       Дженал Ниази Топалова                 Движение за права и свободи – ДПС    
6.       Ерай Назиф Мехмед                         Движение за права и свободи – ДПС  
7.       Зейнел Фаик Селяйдин                    Движение за права и свободи – ДПС  
8.       Кръстьо Рачев Захариев                                       ПП „ГЕРБ“                          
9.       Марина Дечева Захариева                       МК „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“          
10.   Милена Иванова Паунова                                   ПП „ГЕРБ“                        
11.   Николай Величков Марков                 ПП „ВМРО – БНД“     
12.   Райко Николаев Колев                           МК „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“          
13.   Реджеп Юсеинов Реджебов             Движение за права и свободи – ДПС  
14.   Станимир Христов Радевски               ПП „ВМРО - БНД  “
15.   Сунай Юсеин Юсеин                      Движение за права и свободи – ДПС  
16.   Хълмие Смаил Смаил                     Движение за права и свободи – ДПС 
17.   Айгюн Радванов Хаджиисмаилов   Движение за права и свободи – ДПС   
 

@@
Общински съвет » Председател на Общински съвет
Posted by sg on 2007/4/30 10:43:04 (8253 reads )
                             мандат 2019 - 2023г.

           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
                               ПАВЕЛ БАНЯ
 
              МИЛЕНА ИВАНОВА ПАУНОВА
 
 

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ

За контакти
 
Гр. Павел баня , обл. Стара Загора
Ул.”Освобождение „ № 15 ет. 2
Тел : 04361 2238 
Факс : 04361 3260
 
 
Приемен ден : Понеделник и четвъртък от 10:00 часа – 14:00 часа
 

@@@
Общински съвет » Правилник за организацията и дейността на Общински съвет
Posted by sg on 2007/4/28 15:57:06 (4576 reads )

Пътят на отпадъка

Интервю със Зам.-кмета

Меню

  Страници на училища и детски градини в общината

  Профил на купувача на СУ "Христо Ботев">

  Профил на купувача на ОУ "Ген. Скобелев" с. Скобелево>

  Профил на купувача на ОУ "В.Левски" с. Г.Сахране>

  Бюджети на училищата>

  Обявления детски градини>

   Евроинтеграция


   Партньори