Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

 
@@
Архив новини » - Ново разписание на влаковете
Posted by SB on 2010/1/18 14:50:13 (6319 reads )

        По предложение на кметовете на населените места е извършена промяна в разписанието на влаковете и още един влак вече спира на ж.п. спирките в общината. Кметът на общината ще предложи промяна в транспортната схема на микробусите, за да бъдат обслужени пътниците от всички влакове. Вижте разписанието на влаковете от ж.п.спирка Павел баня.

Информация за гара
  Гара/Спирка   За дата  
  ПАВЕЛ БАНЯ   18/01/2010

Заминава

До гара/спирка Влак Заминава Коментар
БУРГАС БВ3621 10:24  
КАРЛОВО КПВ30240 06:02  
КАРЛОВО КПВ30242 12:08  
КАРЛОВО КПВ30244 15:28  
КАРЛОВО ПВ30136 20:24  
СЛИВЕН ПВ30131 06:54  
СОФИЯ БВ3622 17:54  
ТУЛОВО КПВ30241 08:29  
ТУЛОВО КПВ30243 13:56  
ТУЛОВО КПВ30245 18:17  

Пристига

     
От гара/спирка Влак Пристига Коментар
БУРГАС БВ3622 17:54  
ЗИМНИЦА ПВ30136 20:24  
КАРЛОВО ПВ30131 06:53  
КАРЛОВО КПВ30241 08:28  
КАРЛОВО КПВ30243 13:55  
КАРЛОВО КПВ30245 18:16  
СОФИЯ БВ3621 10:23  
ТУЛОВО КПВ30240 06:01  
ТУЛОВО КПВ30242 12:08  
ТУЛОВО КПВ30244 15:28  
Copyright ©2005-2009 ИСТ "БДЖ Пътнически превози" Е00Д. Всички права запазени.
 


@@
Архив новини » - Обсъждане на намерение за поемане на общински дълг
Posted by SB on 2010/1/6 8:01:31 (2476 reads )
               На 4 януари 2010г. зала „Младост на читалище „Напред” гр. Павел баня бе проведено обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен дълг във връзка с изпълнение на проекти по Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г. На обсъждането присъстваха представители от Сдружението с нестопанска цел „Гражданско обединение за Павел баня”. Кметът на общината г-н Станимир Радевски запозна присъстващите с подробности по трите проекта, които ще се изпълняват в общината и които включват рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа в гр. Павел баня – първи етап, реконструкция на тротоари и улично осветление в населените места на общината – първи етап и изграждане на тротоари и улично осветление в населените места на общината.
                До вземане на решение от Общински съвет за поемане на общински дълг, материалите по трите проекта ще бъдат на разположение в общинска администрация.

@@
Архив новини » - Изплащат се стипендиите на студентите
Posted by SB on 2009/12/22 12:44:00 (3807 reads )
След като комисия разгледа подадените документи  по Общинска програма “Стипендии за студентите от община Павел баня, Със Заповед на кмета на общината са отпуснати стипендии  на 26  студенти с постоянен адрес в община Павел баня за учебната 2009/2010г. За да получат стипендии, студентите трябваше да имат успех не по-малко от мн.добър 5.00 и да представят разработка на тема „Програма за политика и мерки за оптимизиране на изпълнението на бюджета на община Павел баня за 2009г. в условията на спад на общинските приходи и ограничаване на трансферите по републиканския бюджет".  Можете да прочетете някои от най-добрите разработки.
СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ПО ОБЩИНСКА ПРОГРАМА "СТИПЕНДИИ ЗА СТУДЕНТИ ОТ ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ"
 1. Десислава Стефанова Бонева - тема
 2. Божидара Генева Генева - тема
 3. Пламена Шидерова Низамова
 4. Иво Начков Начев
 5. Гьокчен Айдън Сербез
 6. Тодорка Илиянова Бекярова
 7. Мария Георгиева Чеканова
 8. Мария Христова Козарова
 9. Мартина Асенова Лелчева
 10. Йоана Петрова Чакърова
 11. Иван Ненов Христов
 12. Галена Наскова Атанасова
 13. Маргарита Мирославова Маркова
 14. Виолета Петрова Събева
 15. Дочко Костадинов Дочев
 16. Мирослава Пенчева Кацарова - тема
 17. Ива Кирилова Палазова
 18. Мира Тенчева Тенева
 19. Даниел Николаев Колев
 20. Недялко Мариев Несторов - тема
 21. Йордан Николаев Славов - тема
 22. Иван Димитров Станчев
 23. Стефка Колева Пъдева
 24. Христо Стойнов Пъдев
 25. Недка Христова Костерова
 26. Надежда Милкова Христова

@@
Архив новини » - Мониторинг на проект "Домашен помощник"
Posted by SB on 2009/11/30 10:52:51 (2405 reads )
BG051PO001/5.2-04-0020-C0001
 „ДОМАШЕН ПОМОЩНИК”
 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
 
 
 
проектът се реализира от
 
община павел баня
 
с партньор
снц ”гражданско обединение за павелбаня”
 
От 11.11.2009г. до 16.11.2009г. беше извършен мониторинг от представители на екипа за управление на проекта и представители на партньора. Основната задача беше да се контролира качеството на предоставяните социални услуги от домашните помощници. Да се провери спазват ли се месечните графици и изпълняват ли се посочените в тях дейности.
Мониторингът констатира, че  чрез предоставяне на социалната услуга „Домашен помощник” Проектът действително постига основните си цели:
·         Избягване настаняване на самотно живеещи, болни, възрастни лица в специализирани институции.
·         Преодоляване чувството на изолация и безпомощност у лица, които не са в състояние да се справят сами с ежедневните си потребности, поради различни заболявания.
·         Облекчаване от непрекъснати грижи и ангажименти близките на лицата с увреждания и осигуряване на възможност за включване в трудовия процес.
Лицата осъществили мониторинга дават добра оценка на работата на домашните помощници .
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Павел баня и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”
 
 

@@
Архив новини » - Проверки от РИОКОЗ по квартирите
Posted by SB on 2009/11/25 10:24:01 (2619 reads )
Във връзка с изискванията на Закона за здравето от РИОКОЗ Стара Загора бяха направени проверки в хотелите и местата за настаняване в гр. Павел баня. Проверките установиха редица несъответствия. Поради тази причина, община Павел баня организира среща на отдаващите частни квартири граждани с д-р Каталина Вълкова, началник отдел "Контрол на нехранителни обекти и стоки", която разясни основните законови изисквания при обектите с обществено предназначение. От тук можете да изтеглите   НАРЕДБА № 15 ОТ 16 АВГУСТ 1996г. ЗА ХИГИЕННИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УСТРОЙСТВОТО И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ОБЕКТИ ЗА ВРЕМЕННО НАСТАНЯВАНЕ

@@
Архив новини » - Банята в Павел баня вече работи нормално
Posted by SB on 2009/11/25 10:19:51 (3653 reads )
                Кметът на община Павел баня г-н Станимир Радевски изказва благодарност на всички жители на гр. Павел баня, които подкрепиха усилията на общинското ръководство за решаване проблемите с минералната вода и общинската баня.
С писмо от 9 ноември до Министерството на околната среда и водите кметът поиска увеличаването на дебита от минерална вода на 5 л в секунда, който да позволи нормалното функциониране на балнеоложките комплекси в курорта. Проблемът с разрешителния режим за ползване на минерална вода беше решен преди няколко дни, след изявленията на кмета и заместник кмета на общината в централните медии, които накараха Министерството на околната среда и водите да обърнат внимание на проблема.
                В трудната ситуация Павел баня беше няколко седмица, когато дебитът минерална вода за СБР и Общинската баня е намален драстично от 4.7 л на 1.9 л в секунда. След усилията, които положи кметът на общината с подкрепата на павелбанската общественост и разговорите му с ръководствата на СБР – НК и Басейнова дирекция Пловдив, в момента е отпуснат дебит от 6 л. в секунда. Общинската баня вече работи при нормални условия всеки ден от 11:00 до 18:00 часа, като в сряда работи от 14 до 18ч, в събота и неделя от  8:30 до 18:00 часа.

@@
Архив новини » - Един ден в селата на общината
Posted by SB on 2009/11/23 8:26:55 (2921 reads )
                Този ден е слънчев, последен може би от късната есен. В настоящия момент се довършват обектите от Строителната програма. И тази година по традиция в община Павел баня се строи много, строи се качествено, строи се в цялата община. Тук е мястото да отбележим ролята на кмета на общината, кметовете на кметства и служителите на общинска администрация. Може би само те знаят колко усилия, нерви и неприятности е струвало да работиш едновременно с 14 строителни фирми, да контролираш изпълнението да бъде качествено и в определените срокове.Ето какво видяхме при нашата обиколка:
 1. с. Осетеново – днес се довършва пенсионерският клуб. Изпълнител е фирма Балканстройинвест. С преустройството на неизползваемо до сега помещение в сградата на читалището, пенсионерският клуб, който до сега се помещаваше в сграда на кооперацията и плащаше наем за това, ще се събере с читалището, което от своя страна ще обогати общата им дейност.
 2. с. Манолово – довършва се центъра на селото. Поради некачествени бетонови изделия, кметът на общината временно спря изпълнението.Работата продължи, след като изпълнителят закупи нови такива, които бяха на място одобрени от представител на кмета на общината. Тук се строи и детската площадка, която е по проект на ПУДООС.
 3. с. Тъжа – благоустрои се ул. Ганьо Ганарев. ВиК Стара Загора подмени водопровода по централната улица. След 10 дни започва асфалтирането на централната улица със средства от бюджета на общината.
 4. с. Търничени – днес в това село се строи на 3 места
Ø       довършва се Домът за стари хора
Ø       довършва се тротоарът около читалището
Ø       довършва се строежът на Овчарския мост
 1. В с. Габарево се строи детска площадка.
 2. с. Турия – село-музей. За 126 000лв се извършва ремонт на 4 сгради
 3. с. Долно Сахране – център, който се строи на два етапа. Селото очаква своя празник – 6 декември Никулден.
 4. с. Горно Сахране. Започна асфалтиране на улиците. До 2011г. ще се довърши Втори етап на спортната площадка в училището.
 5. с. Асен – през 2009г. се ремонтира детската градина, започва изпълнението на ремонта на кметството и тротоарите.
 6. Асфалтиран бе пътя до ЖП спирката на гр. Павел баня
 
Днес беше 11 ноември. Един ден в селата на община Павел баня точно 6 години след началото на управлението на екипа, който Кметът на община Павел баня Станимир Радевски създаде.

@@
Архив новини » - Нов социален проект в Павел баня
Posted by SB on 2009/11/10 12:25:05 (2487 reads )
На 10 Ноември 2009 г. кметът на община Павел баня г-н Станимир Радевски подписа договор с Министерството на труда и социалната политика- „Агенция за социално подпомагане” за откриване на обществена трапезария. В изпълнение на проекта за зимните месеци ще бъде осигурена безплатна храна за 35 предимно възрастни хора и такива на социално подпомагане. От началото на 2009г. Община Павел баня е подготвила и подала 41 проекта. От тях 16 вече са изпълнени, а само 4 не са одобрени. Останалите са в процес на изпълнение или на оценка.

@@
Архив новини » - Общината ще контролира проект на Централен Балкан
Posted by SB on 2009/11/4 15:46:05 (2826 reads )
                Община Павел баня има представителство в Надзорния съвет по проект „Информационно обезпечаване и подобряване на посетителската инфраструктура в национален парк Централен Балкан” референтен NoBG161PO005/83/3.0/01/05 на процедурата „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в Република България”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013” и национално съфинансиране, заповед РД 478/15.07.2009г., на Министъра на ОСВ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
                Заместник-кметът на община Павел баня Йордана Енева е член на надзорния съвет на проекта. Надзорният съвет е създаден със Заповед на Директора на Национален парк Централен Балкан с цел осъществяване на външна независима оценка и контрол, мониторинг на напредъка и изпълнението на Проекта и като механизъм за публичност и прозрачност на дейностите.
                Повече подробности за проекта можете да намерите в сайта на Национален парк Централен Балкан  www.centralbalkan.bg

@@
Архив новини » - 900 дръвчета бяха засадени около сметището
Posted by SB on 2009/11/3 11:46:27 (2632 reads )
В изпълнение на проект „За чиста околна среда” към Предприятието за управление на дейности по опазване на околната среда, община Павел баня организира обществено залесяване на 2 ноември в местността „Бонин дол”, в което се включиха служители на общинска администрация и ученици от СОУ „Христо Ботев” и Професионалната гимназия по ресторантьорство и хотелиерство гр. Павел баня. Въпреки студеното и ветровито време около градското сметище бяха посадени около 900 фиданки акация.

@@
Архив новини » - Кметът на общината връчи два почетни знака
Posted by SB on 2009/11/3 10:24:08 (2912 reads )
                Кметът на община Павел баня г-н Станимир Радевски връчи Почетния знак „Павел баня” на две от най-старите обществени институции в общината: СОУ „Христо Ботев” гр. Павел баня и Читалище „Обнова”, с. Габарево. 130 годишен юбилей отбеляза единственото средно училище в общината с тържествена програма в салона на читалище „Напред” гр. Павел баня.
      „Пренесло и съхранило с любов най-прогресивните български традиции, днес Средно общообразователно училище „Христо Ботев” е огнище на просветния живот,  което сгрява и осветява всички и дава своя незаменим принос за обогатяване на знанията и уменията на нашите деца.
        Пред Вас, скъпи учители, правя дълбок поклон за професионализма, за благородството, мъдростта и търпението, защото високо ценя стореното от поколения преподаватели и директори на училището в предишни десетилетия и защото вярвам в неговото добро бъдеще.
        Желая Ви здраве, успехи, воля и талант, за да посрещате и занапред достойно предизвикателства на времето, в което живеем!”-  се казва в поздравителния адрес от кмета на общината по повод юбилея.
                Най-старото читалище в общината – читалище „Обнова” с. Габарево празнува 140 години от своето основаване също в навечерието на Деня на народните будители с тържествен концерт на самодейни състави и индивидуални изпълнители. В последните няколко години освен кукерския състав и възрожденската група с известното в цяла България черешово топче, в читалището се възроди танцовият ансамбъл „Хоровод” с ръководители Донка и Стоян Илински, в който заедно участват три поколения – баби и дядовци, майки и бащи, деца и внуци. Със своя ентусиазъм и емоционалност ансамбълът бързо доби популярност както в цялата община, така и в други населени места в Старозагорска област.       
       През тази година общинското ръководство осигури средства за подновяване на част от костюмите на ансамбъла, както и за нови ямурлуци на групата, представяща коледарските обичаи.  

@@
Архив новини » - Белоглави лешояди в Централен балкан
Posted by SB on 2009/10/27 10:53:16 (2366 reads )
Кметът на община Павел баня г-н Станимир Радевски взе участие в откриването на волиера за аклиматизация на белоглави лешояди на 21 октомври 2009 година, който се намира на територията на община Павел баня над селата Тъжа и Манолово. Събитието се реализира от Дружеството за защита на хищните птици и партньорските организации и с финансовата подкрепа на “Енел Марица Изток 3” АД и Прайсуотърхаус Купърс.
Преди да бъде прерязана лентата, водещата на събитието покани г-н Радевски като човек, постигнал много успехи в управлението на общината, по стара българска традиция да излее менчето с вода.
Лентата прерязаха заедно областният управител Йордан Николов, мениджърът на Енел за България Джон Кларк, директорът на Национален парк “Централен Балкан” Нела Рашевац, заместник- председателят на Фондацията за защита на лешоядите Хуан Санчес и кметът на община Павел Баня Станимир Радевски.
Това е най-съществената стъпка от проекта за повторно заселване на белоглавия лешояд в региона, който се разработва от Дружеството за защита на хищните птици. Основната цел на проекта е реинтродукцията на вида в Национален парк “Централен Балкан” и привличането на диви белоглави лешояди. В България белоглавият лешояд е защитен от Закона за биологичното разнообразие и е включен в Червената книга.
До момента пренесените от Испания в България птици са 18 и в близките години се планира да се пренесат още 150. Три години е периодът, за който белоглавият лешояд се аклиматизира.

@@
Архив новини » - Испанска и италианска делегация в Павел баня
Posted by SB on 2009/10/27 8:06:33 (2633 reads )
                От 21 до 25 октомври в гр. Павел баня гостуваха делегации от побратимените ни общини Курти в Италия и Чипрана в Испания, в изпълнение на етап от проект по програма „Европа за гражданите”.
                За община Павел баня проектът стартира на 8 октомври 2008 година, когато Кметът на община Курти, Италия посети Павел баня начело на делегация за подписване на двустранно споразумение. Проектът продължи с посещението на делегации от Павел баня и Чипрана, Испания в община Курти, Италия, където на 5 март 2009 година кметовете подписаха декларация за тристранно сътрудничество.На 23 октомври г-н Станимир Радевски - кмет на община Павел баня и г-н Франциско Хавиер Николас Гарсия - кмет на община Чипрана първо подписаха договор за сътрудничество между двете общини, след което тристранното сътрудничество беше окончателно потвърдено чрез подписите на представителите на трите побратимени общини. За община Курти подпис положи г-н Антонио Райяно, който бе упълномощен от кмета на общината г-н Доменико Вентриля. На срещите ръководителите на трите общини изразиха мнение, че ползата от този проект е голяма. След като посетиха курортен комплекс „Милениум” и се запознаха накратко с лечебните процедури, част от гостите изявиха желание да посетят курорта ни още през следващите месеци. Финансирането на проекта е изцяло от Европейския съюз. Предстои посещение на българска делегация в Испания през м. август следващата година.

@@
Архив новини » - Продължава разделното сметосъбиране
Posted by SB on 2009/10/20 17:39:38 (2378 reads )

@@@
Архив новини » - Кметът на общината участва в срещата на местните власти
Posted by SB on 2009/10/14 14:35:32 (2453 reads )

@@
Архив новини » - Улица с името на Петко Колев
Posted by SB on 2009/10/13 12:57:56 (2944 reads )
        На 12 октомври по случай Деня на българската община, кметът на община Павел баня г-н Станимир Радевски тържествено постави табелата на ул. Петко Колев, която беше именувана с Решение No318 от 27.08.2009г. На тържеството присъстваха роднини, близки и приятели на станалия емблематичен за Павел баня Петко Колев – бивш кмет и директор на курортния комплекс, както и много граждани и служители в общинска администрация. С Решение No304 от 25.02.2003г. Петко Колев Петков е удостоен със званието "Почетен гражданин на гр. Павел баня" за трайния си принос в развитието на курорта Павел баня.

@@
Архив новини » - Стартира проекта "Домашен помощник"
Posted by SB on 2009/10/6 12:26:58 (2900 reads )
BG051PO001/5.2-04-0020-C0001
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА
„ДОМАШЕН ПОМОЩНИК”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
От 1 октомври стартира проект "Домашен помощник" по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" фаза 2. Схема за безвъзмездна финансова помощ -  „Грижа в семейна среда за независим и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора” дейност „Домашен помощник”. Проектът се осъществява от община Павел баня с партньор Сдружение с нестопанска цел ”Гражданско обединение за Павел баня”. Услугата „домашен помощник” се изразява в извършване на дейности в домашни условия, свързани с обслужване на болни възрастни хора и самотни лица, тя е свързана с подкрепа и помощ за извършване на обичайни, ежедневни дейности в бита на кандидатите.
        По проекта могат да кандидатстват лица с различни видове трайни увреждания, чиито ограничения от здравословен характер ги поставят в изолация и невъзможност сами да организират социалния си живот, както и самотно живеещи лица, които поради различни причини от здравословен характер не са в състояние сами да организират бита си и да поддържат хигиената в дома си.
        Желаещите да ползват услугата „Домашен помощник” подават заявление по утвърден образец пред администратора по проекта чиито офис се намира   в сградата на ОССУ ул.”Хр.Ботев №8 /Домашен социален патронаж/,
Към заявлението си всеки кандидат подава следните документи:
  1. Документ за самоличност на лицето и на законния му представител - в случаите, в които това е приложимо – за справка
  2. Медицински документи, удостоверяващи здравословното състояние на кандидата (Експертно решение на ТЕЛК, протокол на ЛКК , други медицински документи).
  3. Декларация за личния доход от предходния месец на кандидата за определяне на размера на месечната потребителска такса  . Допълнителни документи, удостоверяващи личния доход на кандидата, се изискват при необходимост. 

 

 • Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Павел баня и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”

@@
Архив новини » - Първи октомври - хроника
Posted by SB on 2009/10/6 12:16:31 (2702 reads )
Първи октомври - хроника на един преливащ от емоции ден
Макар да не е записан с червени букви в календара, делничният четвъртък – първи октомври – се оказа средоточие на множество празници: православният църковнославянски „Покров на Пресвета Богородица”, Международният ден на възрастните хора (обявен с решение на Общото събрание на ООН през 1991 г.), Международният ден на вегетарианството, Световният ден на музиката (обявен от ЮНЕСКО през 1974 г.), а за България – и Ден на поезията и на застрахователите. Естествено беше обществеността в Павел баня и в цялата община да отбележи – в духа на богатите си културни традиции – поне част от тези знакови празници. И тя го направи…
    В ранното слънчево утро, сякаш специално запазено от отминаващото лято, черковните камбани в Павел баня и в селата забиха тържествено, приканвайки християните да почетат едно от чудесата на духовността, станало в първата половина на Х век – явяването на Пресвета Богородица в черквата във Влахерна (Константинопол). Преданието гласи, че по това време жителите на града, заплашени от варварско нашествие, се събрали в храма на нощно бдение и молитви за Божия закрила и спасение. Няколко от богомолците, между които и славянинът св. Андрей, видели да влиза в храма Света Богородица съпровождана от св. Йоан Кръстител, св. Йоан Богослов и други светии. Тя отишла към центъра на храма, коленичила и дълго се молила с лице, обляно в сълзи. След това свалила покривалото (покрова) си и го простряла над богомолците в знак на защита. И като по чудо, опасността отминала града – той бил спасен от кръвопролития и страдания. От тогава Покров на Божията майка се празнува в славянските християнски страни…
     10.30 ч. – Друг поток от стегнати като за празник граждани, се стекоха в Културния клуб на пенсионера „Напредък” в Павел баня, за да отбележат Международния ден на възрастните хора. В поздравлението си към тях председателката на клуба Александрина Кънина заяви: „Днес, който ме срещне, все ми казва „Честит празник на пенсионерите!” Аз няма да ви поздравя така. Ще ми се да ви кажа: Честит празник, абитуриенти! Защото толкова пременени и костюмирани и така хубави никога до сега не съм ви виждала. Бъдете живи и здрави и дай Боже още много години празниците да ни събират заедно. Присъстващите бяха поздравени с „Песен за Павел баня”, изпълнявана някога от покойния вече местен виртуоз-акордеонист и песнопоец – бай Иван Търновлията, по текст на Миньо Минев. Надежда Тарлева, Делка Бончева и Христо Костов изпълниха свои стихове и с това отбелязаха и деня на поезията. Поздравителният адрес от кмета на общината Станимир Радевски, поднесен от Свилен Белчев – старши специалист „Култура и връзки с обществеността”, бе прочетен под аплодисментите на присъстващите. Празникът продължи с другарски обяд и веселие. Подобни тържества бяха организирани и в останалите съставни селища на общината. На тях пенсионерите показаха завидно жизнелюбие и виталност, както и самочувствието, че имат потенциал от мъдрост, сили и опит, с който могат още да са полезни на обществото.
     15.00 ч. – Първият ден на октомври не беше подминат и в с. Габарево. Сред тихия уют на Джанановата къща бе отбелязан Денят на поезията, а почетен гост беше местният поет Георги Бараков. Хората, дошли да поемат късче духовна храна, останаха удовлетворени от богатата програма, подготвена от уредничката на къщата-музей Тотка Бичева и с участието на самите гости. След като бяха предварително предупредени, някои бяха донесли със себе си стихове на любими поети, които прочетоха с трепетно вълнение. И се получи един непринуден рецитал – невероятно пъстър букет от поетични произведения, които изпълниха с емоции душите на присъстващите. Прозвучаха стихове на известни български поети: Дебелянов, Яворов, Дамян Дамянов, Станка Пенчева, Петя Дубарова. Не беше забравен покойният габаревски поет Стефан Фурнаджиев, както и творците, които днес живеят на територията на общината.
     18.00 ч.  – Реквием за Виолета
Читалище „Напред” в гр. Павел баня организира поетична вечер в памет на стоматоложката д-р Виолета Нонева Димитрова. Представена бе стихосбирката й „Светоусещане”, издадена от близките й след нейната внезапна смърт през 2008 г. „В тази книжка сме събрали резултатите от любимите й хобита – писане на стихове и  рисуване – от периода 1980-2008 г. С това изпълнихме една нейна мечта, която ранната й смърт попречи да види реализирана” – сподели сестра й Стойка Нонева.
Председателката на читалището – литераторката Донка Иванова – припомни на присъстващите слънчевата Виолета, перфекционистка  в трудната си професия, обичаща не само работата си, но и природата, и музиката, и рисуването, и танците и поезията. Представяйки стихосбирката, г-жа Иванова подчерта, че такава поезия може да създаде само човек с изключително чувствителна и същевременно много крехка и ранима душевност. Ученички от СОУ „Христо Ботев” изнесоха рецитал по стихосбирката „Светоусещане”, който развълнува дълбоко присъстващите. Колежки, пациенти и приятели на Виолета споделиха светли спомени от общуването си с нея и с поезията й. В срещата взеха участие родителите и сестрата на поетесата и нейния син Добромир. Прочетено бе и писмо от дъщеря й Мартина, която живее в Чехия. Пред автопортрета на Виолета, окачен в салона, и на близките й бяха поднесени много цветя. В душите на всички остана да звучи покъртителното стихотворение на Виолета „Вик”. Може би като укор, че обсебени от грижите за собственото си оцеляване загубихме чувствителността на сетивата си за чуждата съдба и болка…  
                                                                           Репортажът подготви Йорданка Трополова

@@
Архив новини » - СТАРТИРА ПРОГРАМАТА ЗА СТИПЕНДИИ
Posted by SB on 2009/10/1 9:15:39 (2874 reads )

От 1 октомври започва подаването на документи за Общинската програма "Стипендии за студентите от община Павел баня" за учебната 2009 - 2010г. Програмата е утвърдена със Заповед Nо 644/29.09.2009г. на кмета на общината. Кандидатите трябва да са приключили успешно поне първата година от следването си във висши училища, които са акредитирани от Националната агенция за оценяване и акредитация: http://www.neaa.government.bg/bg/institutions/high_schools  и да имат успех от предходната година не по-нисък от мн. добър 5.00. Освен това успешно трябва да се представят  с писмена разработка по темата: „Програма за политика и мерки за оптимизиране на изпълнението на бюджета на община Павел баня за 2009г. в условията на спад на общинските приходи и ограничаване на трансферите по републиканския бюджет – моето становище и предложения за допълнение“ http://pavelbanya.bg/UserFiles/File/Documents/Optimizaciq.pdf   Краен срок за подаване на документите - 30.10.2009г.

Повече информация вижте ТУК

Формуляр за кандидатстване изтеглете ТУК


@@
Архив новини » - Проверки в търговските обекти
Posted by SB on 2009/9/30 7:38:42 (2793 reads )
Комисия, назначена със заповед на Кмета на общината направи проверки в търговските обекти в района на училищата в гр. Павел баня за спазване на наредба 37 на Министерството на здравеопазването за здравословното хранене на учениците и за продажба на алкохол и цигари на деца и ученици.. При проверката не бяха констатирани нарушения.
Според Закона за закрила на детето предвидените санкции са както следва: „Чл. 45. (1) Който продава алкохолни напитки или тютюневи изделия на деца, се наказва с глоба или имуществена санкция от 2000 до 4000 лв., ако не подлежи на по-тежко административно наказание по специален закон или деянието не съставлява престъпление. При повторно нарушение се предприемат принудителни мерки за временно спиране на дейността за определен срок, но не по-дълъг от една година.
(2) Който допусне от 22:00 ч. до 06:00 ч. дете в управляван от него търговски обект в нарушение на чл. 8, ал. 3 и 4, се наказва с глоба или имуществена санкция от 2000 до 5000 лв., а при повторно нарушение - с глоба или имуществена санкция от 5000 до 8000 лв.
(9) Който не изпълни влязло в сила задължително предписание по този закон, се наказва с глоба или имуществена санкция от 2000 до 5000 лв., а при повторно нарушение - с глоба или имуществена санкция от 5000 до 10 000 лв.”
През следващата седмица ще започнат проверки за спазването на вечерния час и спазването на разпоредбите на Закона за закрила на детето.
Граждани, които имат информация за неспазването на цитираните разпоредби могат да подават сигнали на телефон 04361/2264.

@@
Архив новини » - Школата по изкуства набира кандидати
Posted by SB on 2009/9/30 7:36:47 (2456 reads )
През учебната 2009-2010г. в гр. Павел баня продължава своята дейност школа по изкуствата за деца. През новата учебна година, която ще започне на 1 октомври ще се провежда обучение по различни специалности: Духови инструменти и духов оркестър, акордеон, акордеонен оркестър и вокална група, изобразително изкуство. Набират се кандидати за клуб „Младежки театър” , като е желателно децата в този клуб да бъдат от 7 – 12 клас. Желаещите деца от 5 до 15 годишна възраст могат да получат повече подробности и да се запишат за обучение в отдел „Образование”, който се намира в сградата на читалище „Напред” гр. Павел баня. Обучението за учебната 2009-2010г. ще бъде безплатно.

@@
Архив новини » - Община Павел баня с три проекта по заетостта
Posted by SB on 2009/9/30 7:35:20 (2472 reads )
На заседание на Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие, което се проведе на 28 септември бяха обсъдени и гласувани регионалните програми към Националния план по заетост на Министерството на труда и социалната политика за 2010 г. От област Стара Загора са предадени общо 16 проекта, като Община Павел баня по традиция води първенството с предложените 3 проекта и с тяхната реализация отново ще затвърди водещата си позиция на най-голям работодател в областта. Трите проекта са съответно за поддържане на общинската пътна мрежа, създаване на разсадник за посадъчен материал и поддържане на зелените площи и запазване на културните ценности в общината. Общата стойност на проектите е 118 900 лв., като при одобрението им ще бъде осигурена заетост на 35 човека от общината.

@@
Архив новини » - Проверки в местата за настаняване
Posted by SB on 2009/9/15 11:00:48 (2679 reads )
През изминалата седмица РИОКОЗ Стара Загора съвместно с община Павел баня извърши проверки по спазването на Закона за здравето в местата за настаняване и средствата за подслон в град Павел баня. Бяха съставени два акта, всеки на стойност 1000 лева.
Напомняме на стопанисващите средства за подслон и места за настаняване, че съгласно чл.36, ал.1 от Закона за здравето Нехранителните обекти с обществено предназначение, подлежат на регистрация от регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ).
Условията и реда за регистриране на нехранителните обекти с обществено предназначение са посочени в Наредба № 9 на МЗ /21.03.2005г./
РИОКОЗ-Стара Загора води и поддържа регионален регистър на нехранителните обекти с обществено предназначение, намиращи се на територията на област Стара Загора /чл. 9 ал. 1/
Регистрацията на нехранителните обекти с обществено предназначение се извършва по следния ред:
1.Съгласно чл. 2 ал. 1 от Наредба № 9 всеки, който открие обект с обществено предназначение, е длъжен да уведоми за това РИОКОЗ-Стара Загора в 7-дневен срок от започване на дейността с уведомление по образец /2 екземпляра/.
 2. В срок до три месеца от уведомлението по чл. 2 ал. 1 сътрудници от отдел "Контрол на нехранителни обекти и стоки" към Дирекция "Здравен контрол" при РИОКОЗ –Стара Загора извършват проверка в обекта за спазване на здравните изисквания, определени с наредбите по чл. 34 от Закона за здравето и за наличието на изискуемите документи.
3. Съгласно чл. 4 вписването в регистъра се извършва в 14-дневен срок от извършване на проверката на обекта при условие, че са спазени здравните изисквания и са налице документите по чл. 2 ал. 2, съответно по чл. 3 ал. 3.
4. Директорът на РИОКОЗ в 7-дневен срок от регистрацията издава удостоверение за вписване в регистъра на нехранителен обект с обществено предназначение
5. Удостоверението по чл. 6 ал. 1 се получава лично от лицето, подало уведомлението, или от упълномощен негов представител.
6. Ако при проверката по чл. 2 ал. 2 или чл. 3 ал. 3 от Наредба № 9 се констатира, че не са спазени здравните изисквания за обекта, определени с наредбите по чл. 34 от Закона за здравето, или е налице непълнота на посочените документи, се извършват следните действия :
а) Издава се предписание с посочване на срок за привеждане в съответствие със здравните изисквания или за отстраняване на непълнотите в документацията /чл. 8 ал. 1/.
б) В 10-дневен срок след изтичане на срока по ал.1 се извършва повторна проверка на обекта. Обектът се вписва в регистъра при изпълнено предписание /чл. 8 ал. 2/.
в) При констатиране неизпълнение на предписанието директорът на РИОКОЗ-Стара Загора прави мотивиран отказ за вписване, като в 14-дневен срок писмено уведомява лицето, подало уведомлението. В този случай процедурата по вписване в регистъра се прекратява и за обекта се издава заповед за спиране на експлоатацията му /чл. 8 ал. 3/.
г) Отказът по ал. 3 подлежи на обжалване по Закона за административното производство. Обжалването на административния акт не спира изпълнението му /чл. 8.ал. 4/.
 
Уведомяваме гражданите, че община Павел баня ще съдейства еднократно за уведомяване на РИОКОЗ Стара Загора при следният ред.
Община павел баня в срок до 23 юли 2009г ще събира от стопанисващите средство за подслон или място за настаняване, попълнено и подписано уведомление, с копие от платежно нареждане за внесена дължима такса и документи за подадена патентна декларация. Събраните уведомление ще бъдат занесени в РИОКОЗ Стара Загора от служител на община Павел баня.
Дължимата такса от 34 лева може да бъде внесена по банков път на сметката на РИОКОЗ:
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК СТАРА ЗАГОРА
IBAN: BG95UNCR76303100115523
BIC UNCRBGSF
За повече информация се обръщайте към Тодор Бошнаков – Гл.сп. Стопанска инициатива и земеделие и инж. Мария Илчева – Директор дирекция Стопанска политика и управление на собствеността в община Павел баня, на телефони 2144 и 2266.

@@
Архив новини » - Първи учебен ден
Posted by SB on 2009/9/15 11:00:10 (3325 reads )
По стародавна традиция на 15 септември отново отвори врати най-старото в общината средно общообразователно училище “Христо Ботев”. Утвърдило се през годините като училище с богати традиции, с модерна учебно –техническа база и висококвалифицирани педагогически кадри и тази година, в която ще честваме неговия 130 годишен юбилей то е готово да приеме своите първокласници и всички ученици от първи до единадесети клас. Директора на училището г-жа Ганка Гогова приветства с добре дошли всички ученици и отбеляза успехите на абитуриентите от миналата година в кандидат-студентската кампания. Кметът на общината г-н Станимир Радевски по традиция присъства на тържеството и в своето приветствено слово прикани родителите активно да се включат във процеса на възпитание и обучение на техните деца. След тържеството той посети първокласниците в класните стаи и им поднесе подаръци. Във всички училища на територията на общината се проведоха тържества по случай първия учебен ден, като на всяко тържество присъстваха представители на ръководството на общината.

@@
Архив новини » - Храмовият празник 8 септември
Posted by SB on 2009/9/15 10:58:16 (2460 reads )
На Празника на Павел баня 8 септември, областният управител Йордан Николов и кметът на община Павел баня Станимир Радевски прерязаха лентата на обновената централна част на града и читалищната сграда, които бяха ремонтирани по проект Красива България. В ритуалът се включи и Негово Високопреосвещенство Старозагорският Митрополит Галактион, който преди това отслужи Тържествената Света Литургия в храм Рождество на Пресвета Богородица, съпроводен от още 25 свещеника и Негово Високопреподобие Монсеньор д-р Алберт Раух от гр. Регенсбург, Германия. Високопоставените свещеници извършиха водосвет за здраве на жителите и гостите на гр. Павел баня и осветиха традиционния празничен курбан. В късния следобед децата на града имаха възможност да се повеселят с хвърчилата, изработени от секция Изобразително изкуство към Школата по изкуства за деца гр. Павел баня, а след това веселбата продължи с весели игри и клоуни. Вечерта, въпреки дъжда, който заваля по време на концерта, известният наш изпълнител Райко Кирилов успя да задържи публиката, като самия той пя с чадър, а зрителите поиграха хоро под Богородичния дъжд.

@@
Архив новини » - Поздравителни адреси за празника
Posted by SB on 2009/9/14 14:16:59 (6290 reads )

Поздравителен адрес от Президента на Република България

Поздравителен адрес от Министър-председателя на Република България


@@
Архив новини » - Спонсори за празника на Павел баня
Posted by SB on 2009/9/14 10:26:56 (2977 reads )
 1. Алба груп ЕООД - Христо Стоянов
 2. Дамасцена ЕООД - Стоян Стоянов
 3. Райчев и син ЕООД - Николай Райчев
 4. Маркони МДС ЕООД - Събин Събчев
 5. Младежки клуб Лотос - Христо Чаушев
 6. Бригада ЕООД - Николай Христов
 7. Теньо Паунов
 8. Димитър Райчев

@@
Архив новини » - Завърши Вторият Павелбански мото събор.
Posted by SB on 2009/8/31 10:01:26 (2531 reads )
Домакините от мотоклуб „Змейовете” се справиха отговорно с организацията на Втория мото събор в град Павел баня от 28 до 30 август, подпомогнат и от община Павел баня. Членовете на клуба са млади хора от град Павел баня и село Турия, по чиято инициатива Павел баня влезе в календара на мото съборите. Дали са успели тази година, дали Павел баня е предоставила добри условия на гостите ни от страната ще разберем догодина, когато съвсем сигурно е, че те ще бъдат още по-вече. А за младите хора на Павел баня – това бяха три чудесни дни на чаша бира с приятели и запознаване с необикновения свободен свят на рокерското братство.

@@
Архив новини » - Приключи летен лагер за децата от акордеонния оркестър.
Posted by SB on 2009/8/31 10:00:16 (2415 reads )
Съгласно програмата за лятната работа с деца и ученици на община Павел баня, общинската хижа Русалка през това лято два пъти приема деца и ученици за различни мероприятия. От 24 до 28 август децата от акордеонния оркестър от с. Скобелево бяха на лагер в Стара планина. 12 ученици не само отдъхнаха, запознаха се с уникалната природа на Тъжанската Стара планина но и се подготвиха за своите нови изяви. Каква са научили те – жителите на Павел баня ще се убедят на концерта им на 5 септември в рамките на Празника на община Павел баня. Намеренията на общинското ръководство са през следващото лято на хижа Русалка да се създаде Младежки лагер.

@@
Архив новини » - Кметът на общината благодари за указаната помощ
Posted by SB on 2009/8/31 8:41:57 (2680 reads )
На 28 август 2009 година около 17:00 часа възникна пожар в землището на с. Турия, който беше ограничен и локализиран към 21:00 часа. Огънят изпепели 500 дка селскостопански земи и 30 дка борова гора. В сутрешните часове на 29 август пожарът беше окончателно потушен.
 
Областният управител Йордан Николов заедно с кмета на общината Станимир Радевски, ръководи действията по ограничаване и ликвидиране на пожара. Участваха служители на Пожарна безопасност, Държавното лесничейство и Гражданска защита, военнослужещи от поделението в гр. Казанлък, с командир подп. Симеонов.
 
След подаване на сигнала за пожар в гасенето му се включиха и жители на гр. Павел баня и с. Турия. Кметът на община Павел баня Станимир Радевски изказва благодарност от сърце на хората. Тяхната помощ значително улесни работата на специализираните служби при ограничаване на пожара и недопускането му да се разрасне към полите на Средна гора.

Пътят на отпадъка

Интервю със Зам.-кмета

Меню

  Страници на училища и детски градини в общината

  Профил на купувача на СУ "Христо Ботев">

  Профил на купувача на ОУ "Ген. Скобелев" с. Скобелево>

  Профил на купувача на ОУ "В.Левски" с. Г.Сахране>

  Бюджети на училищата>

  Обявления детски градини>

   Евроинтеграция


   Партньори