КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услугиИнформация

E_mail

Архив новини :
Posted by SB on 2010/11/1 9:37:00 (3075 reads )

На 27 октомври т. г. бяха отворени вратите на адаптационната волиера край с. Манолово община Павел баня, в района на Националния парк. Във волиерата общо се отглеждат 10 птици, от тях на свобода са вече осем. Всички белоглави лешояди са маркирани с жълти PVC марки, закрепени за двете им крила, с комбинация от черни букви и цифри, които се виждат добре в полет или когато птицата е кацнала. Всяка птица носи и жълт пластмасов пръстен с номер еднакъв с този на крилната марка. На две от птиците от волиерата край Манолово са поставени и радиопредаватели, които помагат да се проследи тяхното движение и разселване на свобода.
В същия ден, освен в Централен Балкан, координирано бяха пуснати лешояди на още три места – в природен парк Врачански Балкан, природен парк Сините камъни и край Котел. Общият брой на пуснатите на свобода птици в четирите района на Стара планина е 26. Белоглавите лешояди са осигурени от Фондацията за консервация на лешоядите, Майорка, Испания; Зоопарка в Злин, Чехия и Фонда за дивата флора и фауна.
Централната медийна проява в рамките на координираното пускане на лешоядите се състоя в Сливен, където бе проведен първият Фестивал на белоглавия лешояд.
Освобождаването на лешоядите се извършва в рамките на проект „Възстановяване на популациите на едрите европейски лешояди в България”, финансиран от Финансовия Инструмент за Околна Среда (LIFE+) на Европейската Общност. Проектът стартира през тази година и ще приключи до 31.03.2015 г. Част от дейностите по проекта ще бъдат изпълнени на територията на Националния парк.
            Ще припомним, че Проект „Възстановяване на популациите на едрите европейски видове лешояди в България” цели намаляване на въздействието от преките и непреките заплахи върху едрите лешояди в България. Освен възстановяването на популациите на Белоглавите лешояди (Gyps fulvus) в Стара планина, проектните дейности целят и създаване на благоприятни предпоставки за връщането на Брадатите Лешояди (Gypaetus barbatus) и Черните Лешояди (Aegypius monachus), като гнездящи видове в България. Проектът прилага най-добрите практики при консервацията на лешоядите в управлението на зоните от Натура 2000, както и мерки за създаване на положително отношение към лешоядните птици, чрез подпомагане на екотуризма и природосъобразното земеделие.