Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Архив новини : - Завърши проект "Домашен помощник"
Posted by SB on 2010/9/28 7:19:52 (2269 reads )

- Завърши проект "Домашен помощник"

BG051PO001/5.2-04-0020-C0001
 „ДОМАШЕН ПОМОЩНИК”
 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
 
проектът се реализира от
 
община павел баня
 
с партньор
снц ”гражданско обединение за павелбаня”
               
 
На 30.09.2010г. приключва дейността си Проект „Домашен помощник” реализиран от Община Павел баня в партньорство със СНЦ “Гражданско обединение за Павел баня”. Той се финансира по ОП „РЧР” фаза2 . В него бяха включени комплекс от дейности, които доведоха до постигане на основните му цели: „Разширяване на кръга на услугите, специално насочени към хора изпаднали в неравностойно положение поради заболяване. Задоволяване на ежедневните им потребности чрез предоставяне на квалифицирана помощ на тях и на техните семейства. По проекта работиха общо 15 домашни помощника, които за периода от 01.10.2009г. – 30.09.2010г. полагаха грижи в домашна среда за 37 потребители / болни, възрастни, самотни лица и лица с трайни увреждания/ жители на Община Павел баня. Пакетът от услуги получен от всеки един потребител се определяше в зависимост от специфичните потребности, личният му избор и предпочитания. Ежемесечни мониторингови посещения извършвани от екипа за управление на Проекта и партньора, контролираха качеството на предоставяните услуги.
Изцяло бяха постигнати специфичните цели на проекта, като в процеса на изпълнението му беше предотвратено настаняването на  възрастни лица в специализирани институции, осигурена беше работа на безработни лица, обгрижвани бяха лица с различни заболявания, неспособни сами да задоволяват основите си жизнени потребности.
 
.
.
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Павел баня и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”