КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услугиИнформация

E_mail

Архив новини :
Posted by SB on 2010/2/26 15:12:47 (2399 reads )

BG051PO001/5.2-04-0020-C0001
 „ДОМАШЕН ПОМОЩНИК”
 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
 
проектът се реализира от
 
община павел баня
 
с партньор
снц ”гражданско обединение за павелбаня”
               
От 15.02.2010г. до 22.02.2010г. беше извършен мониторинг от представители на екипа за управление на проекта и представители на партньора СНЦ “Гражданско обединение за Павел баня”. Основната цел на тази проверка е да се установи спазват ли се седмичните графици и дейностите заложени в тах.
Мониторингът констатира, че  чрез предоставяне на социалната услуга „Домашен помощник” Проектът действително постига своите цели:
Няма постъпили жалби и оплаквания, не са констатирани нарушения в трудовата дисциплина. Лицата осъществили мониторинга дават добра оценка на работата на домашните помощници .
 
.
.
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Павел баня и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”