Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Архив новини : - Обществена трапезария от 1 октомври по проект
Posted by SB on 2016/9/27 9:13:06 (1637 reads )

- Обществена трапезария от 1 октомври по проект

О Б Щ И Н А     П А В Е Л    Б А Н Я
 
УЛ. „OСВОБОЖДЕНИЕ“ №15
                                  
 
ИНФОРМАЦИЯ
 
На 12.09.2016г. е подписан Договор №РД04-228/12.09.2016г. за изпълнение на проект за предоставяне на социалната услуга „Обществена трапезария”, който е сключен от Изпълнителния директор на Фонд „Социална закрила” гр. София и кмета на Община Павел баня. Периодът на  изпълнение от 01.10.2016г. до 31.12.2016г. и включва предоставянето на топъл обяд на 35 лица отговарящи на следните критерии:
  • Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от ППЗСП;
  • Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях,
  • Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии /пенсии за осигурителен стаж и възраст; пенсии за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност /;
  • Скитащи и бездомни деца и лица
Комисия определена със Заповед на Кмета на община Павел баня ще извърши оценка и подбор на потребителите на услугата. В комисията ще бъде включен представител на Дирекция „СП“ гр.Казанлък.
Ежедневно в рамките на работните дни в Домашен социален патронаж гр.Павел баня ще се раздава супа, основно ястие и хляб на всеки потребител. Менюто ще бъде съобразено с критериите и стандартите за хранене, съгласно изискванията на Закона за здравето и нормативните актове по прилагането му.
На трудноподвижните и лежащо- болни потребители и тези живеещи извън гр.Павел баня, храната ще се доставя по домовете.
На територията на Община Павел баня функционират следните видове социални услуги предоставяни в общостта:
Домашен социален патронаж
Дневен център за стари хора в село Манолово
Личен асистент, социален асистент и домашен помощник предоставяни по проект финансиран по ОПРЧР.
За по -вече информация  може да се обръщате на телефон 04361 34 82 или на адрес: гр.Павел баня ул. „Христо Ботев“ №8 , Общинска служба за социални услуги.