Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Архив новини : - Проекта за Бюджет 2016 бе представен пред местната общност
Posted by SB on 2015/12/1 16:55:47 (1657 reads )

- Проекта за Бюджет 2016 бе представен пред местната общност

На 30 ноември в зала Младост в град Павел баня по покана на Кмета на община Павел баня Станимир Радевски беше представен проекта за Бюджет 2016 на общината. Присъстваха представители на местната общност от Павел баня, Горно Сахране, Габарево. Представеното на проекта за Бюджет беше уважено и от общински съветници от всички представени в местния парламент групи.
Зам. Кметът на общината Йордана Енева разясни периодите и продължителността на бюджетната процедура. След приемане на Закона за държавния бюджет за 2016година в срок от двадесет работни дни Кметът на общината ще внесе проекта за бюджет в Общински съвет и след разглеждане от всички постоянни комисии проекта се представя за разглеждане и окончателно гласуване от общинските съветници.
Представените през присъстващите числа и основни принципи за формиране на приходите и разходите са направени след извършен сериозен анализ от служителите на Общинска администрация. Директорът на Дирекция ФСД Лилия Рачева представи проекта в частта държавни приходи и разходи за делегирани от държавата дейности. Държавните стандарти за един ученик са увеличени на 1720лева за един ученик и 1669лева . Капиталовата субсидия от държавния бюджет е увеличена от 254 700лв. на 310 900лева . Бюджетната прогноза за местите приходи беше представена от Йордана Енева . За 2016 година ще се увеличат приходите от туристически данък / 170 000лева /, от наеми и аренда на земя / 55 000лева /, от административни и технически услуги. Приходите от такса в детски градини и детски ясли остават същата сума /81 000 /, като такса за детска градина остава 25 лева месечно. Останалата част от издръжката на детските градини, която е сумата от 241 700лева ще бъде от други местни приходи. 
Подробно бяха представени мотивите за предложение за увеличаване на такса битови отпадъци от 4 промила на 5 промила. Промените през 2016г. при планирани 3200тона битови отпадъци от община Павел баня са следните:
1.       Отчисленията за всеки тон по чл. 64 от ЗУО се увеличават от 28 на 36 лева/тон, което е общо с 25 600лева;
2.       Обезщетенията по чл. 60 от ЗУО се увеличават от 20 лв. на 31лева/тон, което е общо с 35 200лева;
3.       Увеличава се минималната работна заплата;
4.       През 2015година са закупени само 53 варела за сумата от 2500. По заявка от м. ноември 2015година на кметовете на кметства е необходимо да се закупят 1038 кофи и 205контейнера!, което представлява увеличение с около 150 000лева.
Заложените в бюджета за 2015г. 475 000лева през 2016година ще бъдат крайно недостатъчни. Предложената план сметка за дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване и др. възлиза на 568 100лева.
Главният инженер на община Павел баня ИНЖ. Кирил Христов представи и проект за Инвестиционна програма по предложение на кметовете на кметства. Предвидени са средства за кандидатстване през 2015 по Програма за развитие на селските райони, Националния доверителен екофонд, Програма Красива България на МТСП.
След представяне на основните числа и принципи за Бюджет 2016г. от присъстващите в залата бяха направени допълнителни предложения. Бяха на правени предложения за 2016г. да се предвиди субсидия за Клуба на инвалида в с. Габарево, танцова формация „Павелбанци“, предложение, подкрепено с 439 подписа направи представител на местната група от град Павел баня, даваща идеи за подобряване на условията на живот, отдих и почивка в град Павел баня, а именно – нова детска площадка, многофункционална спортна площадка, параклис в парковата зона, зона за отдих край река Тунджа, организиране на детска лятна занималня.