КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услугиИнформация

E_mail

Архив новини :
Posted by SB on 2015/11/3 10:25:04 (1718 reads )

Община Павел баня има одобрено проектно предложение по ОП „РЧР“ 2014-2020 по процедура BG05M90P001-2.002 „Независим живот“ . Наименование на проекта е „Съпричастност“ по него ще се предоставя комплекс от социални услуги в домашна среда на лица с тежки здравословни проблеми и лица с увреждания. Размер на безвъзмездната финансова помощ 488 841,84 лв. Продължителност на проекта 22 месеца. Предстои сключване на договор с МТСП.
 
Целевите групи са:
 
1.Хора с увреждания и техните семейства – в тази целева група ще попаднат лица и деца с трайни увреждания , които се нуждаят от чужда подкрепа в ежедневието си поради настъпили тежки заболявания.
 
2.Хора над 65г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване – в тази целева група ще попаднат самотно живеещи възрастни лица с ограничения и невъзможност за самообслужване и/или такива, които имат близки, но по обективни причини те не са в състояние да полагат грижи за тях постоянно. 
 
Проектът ще включва дейности подкрепящи устойчивото развитие в социален аспект- намаляване на бедността, създаване на равностойни стандарти за качество на живот, задоволяване на основни потребности на лица изпаднали в риск , поради различни причини.
 
Проектът ще осигури пълна заетост на безработни лица в трудоспособна възраст, които полагат грижи за своите болни близки, което ще даде възможност за намаляване броя на хората в риск от бедност.