Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

 
@@
Проекти за оценяване » "Културни центрове в община Павел баня..."
Posted by SB on 2012/11/5 8:23:13 (1198 reads )
 
Община
Павел баня
Финансиращ орган
Програма за развитие на селските райони
Мярка
Мярка 321
Име на проекта
«Културни центрове в община Павел баня - Изложбена зала и ателиета за стари занаяти в с. Турия, Изложбена зала с интерактивна мултимедия и ремонт на часовникова кула със стълбище в с.Габарево»
Сума по проекта
562 286,63лв.
 
Кратко описание
Общата цел на проект «Културни центрове в община Павел баня - изложбена зала и ателиета за стари занаяти в с. Турия, изложбена зала с интерактивна мултимедия и ремонт на часовникова кула със стълбище в с. Габарево» е подобряване на достъпа на населението от селските райони до културни и свързани със свободното време и отдиха услуги.
Конкретните цели на проекта са:
- Повишаване популярността на с. Турия и с. Габабево като културни средища;
- Удовлетворяване на нуждите на населението и гостите на село Турия, село Габарево и община Павел баня;
- Повишаване на качеството на живот на населението на село Турия, село Габарево и община Павел баня;
 - Създаване на благоприятна среда за заетост на местното население и за привличане на инвеститори, чрез повишаване популярността на с. Турия и с. Габарево;
- Намаляване на различията между село Турия, село Габарево и други подобни села;
Актуално състояние
В процес на оценяване
 

@@
Проекти за оценяване » "И аз мога "
Posted by SB on 2012/11/5 8:21:06 (996 reads )
 
Община
Павел баня
Финансиращ орган
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Мярка
Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-4.1.05 “Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”
Име на проекта
И аз мога
Сума по проекта
50 053,74лв.
Кратко описание
Общата цел на настоящия проект е засилване мотивацията на учениците от етническите малцинства да посещават учебните занятия, чрез включването им в клубове по интереси и живота на училището.
Специфична цел
Преодоляване на междукултурните различия;
Създаване на предпоставки за успешна социализация и социална интеграция на учениците от етническите малцинства;
Ангажиране на учениците в извънкласни дейности – предпоставка за развиване на потенциала на всеки ученик в личностен, физически и интелектуален аспект;
Изграждане на навици в учениците за работа в екип и взаимно уважение и толерантност;
Актуално състояние
В процес на оценяване
 

@@
Проекти за оценяване » Културата на моя етнос
Posted by SB on 2010/9/23 9:50:07 (1376 reads )
 
Община
Павел баня
Финансиращ орган
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
 
Мярка
BG051PO001- 4.1.03 „Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система”
Име на проекта
Културата на моя етнос
 
Сума по проекта
366 231,87 лв.
Кратко описание
Обща цел на проект „Културата на моя етнос” е подобряване на външната среда и условията на образование с дейности насочени към опознаване на различните етноси и гарантиране на равен достъп на децата от етническите малцинства.
На територията на община Павел баня има 11 целодневни детски градини, като едната е филиал. Целодневна детска градина „Синчец” е най-голямата градина с четири групи и се намира в общинския център гр. Павел баня. За учебната 2009/2010 г.в тях се обучават 447 деца от различни етноси, 321 от които от малцинствени групи. За тази цел e необходимо да се създадат условия за успешна реализация на етническите малцинства чрез дейности към културното многообразие на етноси, гарантирайки равен достъп на всички до образование в детските градини, провеждане на традиционнните празници на различните етноси, осигуряване на достъп на децата от социално слаби семейства, обхващане на всички деца в детските градини, обогатяване на материалната база с привлекателен инвентар в двора на детските градини. Допълнителните занимания и ангажираност на децата, чрез концерти, танци, театър, мултимедиен свят, спортни игри, насочва децата към развиване на културната идентичност, ангажира и родителската общност. Чрез привличане интереса на децата и родителите с издирване и съхранение на песни, предания и обичаи, се осмисля ползата от образованост, повишава се желанието за учене, разрешава проблема с прибиране и задържане на децата в детските градини.
Актуално състояние
Предаден за оценяване

@@
Проекти за оценяване » Модернизация и обновяване на воден цикъл на с. Габарево
Posted by SB on 2010/9/23 9:49:17 (1418 reads )
 
Община
Павел баня
Финансиращ орган
Оперативна програма „Околна среда”
 
Мярка
BG161PO005 08/1.12/01/07
„Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации от 2 000 до 10 000 е.ж.”
Име на проекта
Модернизация и обновяване на воден цикъл на с. Габарево
 
Сума по проекта
14 929 082,18лв
Кратко описание
Общицели на проекта е да се постигне съответствие с екологичното законодателство, в частност, с Директивата за градски отпадни води и Директивата за питейни води.
Целите на инвестиционните намерения са:
1.Намаляване броя на авариите по водопроводната мрежа
2.Подобряване питейните качества на водата
3. Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води и канализационна мрежа
Актуално състояние
Предаден за оценяване

@@
Проекти за оценяване » Модернизация и обновяване на воден цикъл гр. Павел баня
Posted by SB on 2010/9/23 9:48:34 (1500 reads )
 
Община
Павел баня
Финансиращ орган
Оперативна програма „Околна среда”
 
Мярка
BG161PO005 08/1.12/01/07
„Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации от 2 000 до 10 000 е.ж.”
Име на проекта
Модернизация и обновяване на воден цикъл гр. Павел баня
 
Сума по проекта
10 583 124,92лв
Кратко описание
Стратегическата цел на проекта е изграждане на модерна инженерно - техническа и екологична инфраструктура за подобряване на жизнената среда в град Павел баня и опазване на подземните и повърхностните води, въздуха и почвите от замърсяване.
 
Общицели на проекта е да се постигне съответствие с екологичното законодателство, в частност, с Директивата за градски отпадни води и Директивата за питейни води.
Целите на инвестиционните намерения са:
1.Намаляване броя на авариите по водопроводната мрежа
2.Подобряване питейните качества на водата
3.Целогодишно обезпечаване на град Павел баня с гравитачна вода
4.Зониране на града с цел избягване на неудобството от липса на вода в района на града
5.Възстановяване на противопожарните и спирателни кранове, както монтирането на нови такива на необходимите места.
6.Повишаване на санитарно-хигиенните норми в курорта в резултат на изграждането на канализацията.
Актуално състояние
Предаден за оценяване

@@
Проекти за оценяване » Реконструкция на ВиК мрежата в с. Турия - І етап
Posted by SB on 2010/9/23 9:47:39 (1375 reads )
 
Община
Павел баня
Финансиращ орган
Програма за развитие на селските райони
 
Мярка
Мярка 321 „Основни услуги за икономиката и населението на селските райони”
Име на проекта
Реконструкция на ВиК мрежата в с. Турия – І етап
 
Сума по проекта
2 976 095,00лв.
Кратко описание
Настоящият проект е насочен към реконструкция и модернизация на водоснабдителната и канализационната система на село Турия,
Актуално състояние
Предаден за оценяване

@@
Проекти за оценяване » Реконструкция на ВиК мрежата в с. Скобелево
Posted by SB on 2010/9/23 9:46:56 (1376 reads )
 
Община
Павел баня
Финансиращ орган
Програма за развитие на селските райони
 
Мярка
Мярка 321 „Основни услуги за икономиката и населението на селските райони”
Име на проекта
Реконструкция на ВиК мрежата в с. Скобелево
 
Сума по проекта
4 353 578,00лв.
 
Кратко описание
Основната цел на проекта би могла да се дефинира най-кратко като: изграждане на качествена, съответстваща на всички стандарти в областта и незастрашаваща здравето на населението, канализационна система в с. Скобелево, вкл. изграждане на пречиствателна станция за отпадни води
Актуално състояние
Предаден за оценяване

@@
Проекти за оценяване » Павел баня - атрактивно място за балнеоложки туризъм и почив
Posted by SB on 2010/9/23 9:45:39 (2356 reads )
 
Община
Павел баня
Финансиращ орган
Оперативна програма Регионално развитие
Мярка
Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”
Oперация 3.1: Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура
Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:   BG161РО001/3.1-01/2009 Подкрепа за развитието на туристически атракции”
Бюджетна линия: BG161PO001/3.1-02/2009
Име на проекта
Павел баня – атрактивно място за балнеоложки туризъм и почивка
 
Сума по проекта
1 000 000.00лв.
Кратко описание
Туризмът е основния поминък за населението в град Павел баня. Местното население е почти изцяло ангажирано с сферата на обслужването и туризма (48,27% ). Сравнително постоянният брой туристи, посещаващи града доказват трайния интерес към Павел баня.
В град Павел баня се намира и единствения по рода си у нас рехабилитационен център, специализиран за лечение и активна почивка на хора с трайни увреждания, в редица случаи и необратими физиологични и функционални увреждания.
Развитието на атракции и допълнителни мероприятия за разнообразяване на свободното време на туристите, използвайки наличните ресурси ще допринесе за запълване на липсващото звено между добрата ресурсна обезпеченост, налична леглова база, възможности за лечение и рехабилитация и осигуряване на пълноценна почивка и ангажиране на свободното време. Обединяването на този потенциал и развитие на туристическите атракции ще превърне курорта търсен целогодишно от по-голям брой туристи, което ще развие инициативата в местното население, ще допринесе за подобряване на инфраструктурата и повишаване на туристическия имидж на региона като цяло.
Актуално състояние
Предаден за оценяване

@@
Проекти за оценяване » Възстановяване на горския потенциал в община Павел баня
Posted by SB on 2010/9/23 9:44:47 (1399 reads )
 
Община
Павел баня
Финансиращ орган
Програма за развитие на селските райони
 
Мярка
Мяркя 226 - Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности
Име на проекта
Възстановяване на горския потенциал в община Павел баня
 
Сума по проекта
122 035,84лв
 
Кратко описание
Целта на проекта е възстановяване на горския потенциал на 12,6ха в община Павел баня, чрез засаждане на нови фиданки подходящи за района и съгласно Лесоустройствения проект..
 
Актуално състояние
Предаден за оценяване

@@
Проекти за оценяване » ЗАКРИВАНЕ НА СТАРО ДЕПО ЗА ТБО ГР. ПАВЕЛ БАНЯ
Posted by SB on 2010/9/23 9:44:10 (1731 reads )
 
Община
Павел баня
Финансиращ орган
Министерство на околната среда и водите
 
Мярка
ПМС № 209 от 20 август 2009 г.
 
Име на проекта
ЗАКРИВАНЕ НА СТАРО ДЕПО ЗА ТБО ГР. ПАВЕЛ БАНЯ
 
Сума по проекта
1 355 165,10лв
 
Кратко описание
В изпълнение на изискванията на Европейската директива за управление на отпадъците страната ни е поела ангажимент да организира третирането на битовите отпадъци в съответствие с всички европейски екологични изисквания, като изгради система от 55 регионални депа, които да поемат отпадъците от всички населени места в страната.
С оглед предотвратяване, намаляване и ограничаване вредното възмдействие на депото върху човешкото здраве и околната среда, в изпълнение на поетите от РБългария като страначленка на ЕС ангажименти, и поради изтичане срока за експлоатация на депото и съгласно Заповед № РД-08-117/23.07.2009г. на Директора на РИОСВ Стара Загора е преустановена дейността на общинско депо Павел баня, находящо се на територията на гр. Павелбаня (имот № 000248).
Разработеният проект разглежда Затваряне и рекултивация на съществуващо депо/сметище на община Павел баня като част от инвестиционен проект EuropeAid/124484/D/SV/BG – „Подготовка на мерки за управление на отпадъците в региони Стара Загора, Луковит и Костенец”, изпълняван от Консорциум РАМБОЛ – НИРАС – ЕКОПРО.
Целта на проекта е закриване, саниране и последващо контролиране на депо за ТБО гр. Павел баня (м. Бонин дол). Рекултивацията на сметището има за цел максимално да ограничи неблагоприятното въздействие върху околната среда на натрупаните отпадъци след приключване на експлоатацията му. С предвидените рекултивационни мероприятия се цели намаляванеколичеството на отделящия се инфилтрат и подобряване ландшафта на района.
Актуално състояние
Предаден за оценяване

@@
Проекти за оценяване » Енергийно ефективна образователна инфраструктура в община Па
Posted by SB on 2010/9/23 9:16:21 (1608 reads )

 
Община
Павел баня
Финансиращ орган
Оперативна програма Регионално развитие
 
Мярка
Приоритетна ос 4 „Местно развитие и сътрудничество”
Операция 4.1 „Дребномащабни местни инвестиции”
Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-03/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини”Бюджетна линия: BG161PO001/4.1-03/2010
Име на проекта
Енергийно ефективна образователна инфраструктура в община Павел баня
Сума по проекта
1 358 561,58 лв.
Кратко описание
Чрез реализацията на проекта ще се постигне:
-Осигуряване на рентабилна образователна инфраструктура с висок клас енергийна ефективност;
-Намаляване разходите за енергия в образователната инфраструктура в община Павел баня;
-Повишаване качеството на живот на жителите в община Павел баня, от които над 30% са роми;
-Повишаване привлекателността на община Павел баня чрез подобряване възможностите за развитие на жителите.
-Възстановяване и модернизация на училищната мрежа;
-Създаване и поддържане на обекти, съоръжения и инфраструктура чрез съвременни технологии;
-Осигуряване на адекватни условия за провеждане на учебния процес;
- Социално включване и осигуряване на равен достъп до образование на всички деца от Община Павел баня, независимо от местоживеене, етнически произход, социално положение и здравословно състояние;
- Интегриране на деца със специални образователни потребности, включително и на такива от ромски произход;
- Развиване потенциала на училищата, като по този начин те ще станат още по желана и приятна територия за учениците.
Актуално състояние
Предаден за оценяване


@@
Проекти за оценяване » Компететната администрация - ключ към успеха
Posted by SB on 2010/9/23 9:13:22 (1325 reads )
 
Община
Павел баня
Финансиращ орган
Оперативна програма Административен капацитет
Мярка
BG051PO002/10/2.1-04 2.1. „Модерно управление на човешките ресурси в държавната администрация”
Име на проекта
Компететната администрация – ключ към успеха
 
Сума по проекта
133 896,60 лв.
Кратко описание
Изпълнението на проекта ще има трайно и устойчиво въздействие върху целевите групи. Проведените конференции и семинари ще допринесат за повишаване знанията, компетенциите и уменията на участниците в областта на човешките ресурси и въвеждането на делегирани бюджети и в детските градини, като това ще доведе до финансова децентрализация и самостоятелност на представителите на целевите групи.
Делегирането е свързано с разширяване свободата на директорите за вземане на решения при управлението и контрола на финансите на училището, върху целесъобразното набиране и разходване на средствата.
Финансирането по формула е механизъм за определяне за всяко училище справедлив дял бюджетна субсидия на базата на обективни показатели, изразяващи обема на дейността му.
Инвестициите в човешките ресурси са основни за постигане на целите на Лисабонската стратегия. Успехът на всяка една институция зависи от качеството на човешките ресурси, които тя успява да привлече, обучи и запази. Доброто управление на човешките ресурси е ключов фактор за реформата в държавната администрация. Капацитетът на администрацията е предпоставка за доброто управление и подобряване на административното обслужване.
Доброто функциониране на администрациите зависи от компетенциите и професионализма на служителите. Това оказва влияние върху всеки гражданин на страната и е от пряк обществен интерес. Подобряване на работата на държавната администрация за реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на условия за устойчив икономически растеж и заетост
Реализацията на проекта ще допринесе за повишаване квалификацията на служители от общинските администрации, в частност в сферата на образованието, което ще доведе до по-висока ефективност в работата на държавните служители.
Актуално състояние
Предаден за оценяване
 
Община
Павел баня
Финансиращ орган
Оперативна програма Регионално развитие
 
Мярка
Приоритетна ос 4 „Местно развитие и сътрудничество”
Операция 4.1 „Дребномащабни местни инвестиции”
Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-03/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини”Бюджетна линия: BG161PO001/4.1-03/2010
Име на проекта
Енергийно ефективна образователна инфраструктура в община Павел баня
Сума по проекта
1 358 561,58 лв.
Кратко описание
Чрез реализацията на проекта ще се постигне:
-Осигуряване на рентабилна образователна инфраструктура с висок клас енергийна ефективност;
-Намаляване разходите за енергия в образователната инфраструктура в община Павел баня;
-Повишаване качеството на живот на жителите в община Павел баня, от които над 30% са роми;
-Повишаване привлекателността на община Павел баня чрез подобряване възможностите за развитие на жителите.
-Възстановяване и модернизация на училищната мрежа;
-Създаване и поддържане на обекти, съоръжения и инфраструктура чрез съвременни технологии;
-Осигуряване на адекватни условия за провеждане на учебния процес;
- Социално включване и осигуряване на равен достъп до образование на всички деца от Община Павел баня, независимо от местоживеене, етнически произход, социално положение и здравословно състояние;
- Интегриране на деца със специални образователни потребности, включително и на такива от ромски произход;
- Развиване потенциала на училищата, като по този начин те ще станат още по желана и приятна територия за учениците.
Актуално състояние
Предаден за оценяване

Пътят на отпадъка

Интервю със Зам.-кмета

Меню

  Страници на училища и детски градини в общината

  Профил на купувача на СУ "Христо Ботев">

  Профил на купувача на ОУ "Ген. Скобелев" с. Скобелево>

  Профил на купувача на ОУ "В.Левски" с. Г.Сахране>

  Бюджети на училищата>

  Обявления детски градини>

   Евроинтеграция


   Партньори