Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Услуги ТСУ : 10 Регистр. и въвеждане на строежите 4 и 5 категория
Posted by SB on 2020/5/11 15:44:03 (592 reads )

10 Регистр. и въвеждане на строежите 4 и 5 категория

Регистриране и въвеждане строежите в експлоатация, издаване удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория
Законно основание

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Павел баня
чл.177, ал.3 от Закона за устройство на територията
Определение

Настоящата услуга има за цел да опише условията и реда за издаване на Регистриране и въвеждане строежите в експлоатация, издаване удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория от Община Павел баня.
Установен ред за извършване на административната услуга
I. Компетентен орган

Компетентните лица за извършване на услугата е длъжностно лице Главен архитект. Заявители могат да бъдат както физически така и юридически лица.
II. Необходими документи

-  Документи за собственост или документ за учредено право на строеж в чужд имот или документ за право да се строи в чужд имот по силата на специален закон;
-  Окончателен доклад на фирмата, упражняваща строителен надзор - за строежи IV категория;
-  Разрешение за строеж (Акт за узаконяване);
- Одобрен проект и/ии екзекутивна документация
- Договор със строителя
- Документ удостоверяващ, че строителя е вписан в Централния професионален регистър на строителя за съответната категория строежи
- Заповед от фирмата – строител за определяне на техническия ръководилел на обекта или Договор между Възложител и технически грамотно лице, което да изпълнява техническо ръководство по време на строителството ;
- Договори за авторски надзор с проектантите
- Протоколи за определяне на строителна линия и ниво, с резултатите от проверките на достигнатите контролирани нива - акт образец № 2 и образец 2а;
- Констативен акт за установяване съотвествието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването; - акт образец № 3
- Заверена заповедна книга - акт образец № 4;
-  Акт за приемане на извършените строителни и монтажни работи по нива и елементи на строителната кондтрукция - акт образец № 7;
-  Акт за установяване на всички видове строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта - акт образец № 12;
-  Акт образец № 14 за приемане на конструкцията;
-  Констативен акт по чл. 176, ал. 1 от ЗУТ за установяване годността за приемане на строежа, с приложени към него протоколи за успешно проведени единични изпитания на машини и съоръжения - акт образец № 15;
- Документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни
продукти със съществените изисквания към строежите
- Документ от Агенцията по кадастъра за изпълнение на изискванията по чл. 175, ал. 5 от ЗУТ за предадена екзекутивна документация;
-Протокол за измерено заземление на заземителна инсталация, мълниезащита
-Протокол за измерване на импеданса Zs на контура „фаза защитен проводник”
-Акредитация на лабораторията, извършила измерването
- Технически и енергиен паспорт на строежа -2бр.хартиени носители и 1бр.магнитен носител
- Договор с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура;
- Други документи, изискващи се по закон, съобразно спецификата на строежа.
Срок: 7 дни
III. Технологичен път на административната услуга

Заявлението се подава в сградата на община Павел баня,Гише Деловодство.
Образуваната въз основа на заявлението преписка се насочва, в рамките на един ден към Главен архитект".
IV. Такси
чл.29в от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Павел баня
Регистриране и въвеждане строежите в експлоатация, издаване удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория, съгласно чл. 137, ал.1, т.4 и т.5 от ЗУТ .
              /1/Четвърта категория:
Частни пътища, улици от второстепенната улична мрежа V и VІ клас и съоръженията към тях – 50 лв. на километър, но не повече от 2000 лв.
Жилищни и смесени сгради със средно застрояване; сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ от 1000 до 5000 кв.м или с капацитет от 100 до 200 места за посетители – 400 лв.
Производствени сгради с капацитет от 50 до 100 работни места и съоръженията към тях – 400 лв.
Паркове, градини и озеленени площи до 1 хектар – 100 лв.
Реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна предназначението на строежите от тази категория – 200 лв.
Вътрешни преустройства на сградите от първа до четвърта категория, с които не се засяга конструкцията им – 150 лв.
 
/2/ Пета категория:
Жилищни сгради с ниско застрояване, вилни сгради – 100 лв.
Смесени сгради с ниско застрояване и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ до 100 кв.м – 150 лв.
Смесени сгради с ниско застрояване и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ до 1000 кв.м. и капацитет до 100 места за посетители – 300 лв.
Производствени сгради с капацитет до 50 работни места и съоръженията към тях – 300 лв.
Строежи от допълващото застрояване извън тези на шеста категория – 50 лв.
Реконструкции, преустройство, основни ремонти и смяна предназначението на строежите от тази категория:
-с РЗП до 50 кв.м. -30.00лв.
-с РЗП до 200 кв.м.-50.00лв.
-с РЗП над 200 кв.м.-100.00лв.