Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Услуги ТСУ : 09 Издаване на Удост. за степен на завършеност на строеж
Posted by SB on 2020/5/11 15:39:32 (490 reads )

09 Издаване на Удост. за степен на завършеност на строеж

Издаване на Удостоверение за степен на завършеност на строеж
Законно основание

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Павел баня
чл.181, ал.2 от Законa за устройство на територията
Определение

Настоящата услуга има за цел да опише условията и реда за Издаване на Удостоверение за степен на завършеност на строеж

Установен ред за извършване на административната услуга
I. Компетентен орган

Компетентните лица за извършване на услугата е  длъжностно лице Главен архитект на Община Павел баня. Заявители могат да бъдат както физически така и юридически лица.
II. Необходими документи

- Документ за собственост /копие/;
- Разрешение за строеж /копие/;
- Част "Архитектурна" от проекта;
- Удостоверение за наследници /при необходимост/;
- Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво с резултатите от проверките на достигнатите контролирани нива;
- Протокол обр.14 за приемане на конструкцията
Срок: 14 дни
III. Технологичен път на административната услуга

Заявлението се подава в сградата на община Павел баня,Гише деловодство.
Образуваната въз основа на заявлението преписка се насочва, в рамките на един ден, към Главния архитект на Община Павел баня.
IV. Такси

Таксата за издаване на удостоверение за установяване степен на завършеност на строеж е 20,00 лв.
Бърза услуга – в рамките на един работен ден се заплаща удвоена такса;
Експресна услуга – в рамките на 4 часа от подаване на заявлението се заплаща съответната такса в троен размер;