Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Услуги ТСУ : 08 Изд. на Удост. за търпимост на основание § 127, ал.1 от З
Posted by SB on 2020/5/11 15:37:02 (444 reads )

08 Изд. на Удост. за търпимост на основание § 127, ал.1 от З

Издаване на Удостоверение за търпимост на основание § 127, ал.1 от ЗУТ
Формуляри
Законно основание

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Павел баня
Закон за устройство на територията
Определение
Настоящата услуга има за цел да опише условията и реда за издаване на Удостоверение за търпимост на основание § 127, ал.1 от преходните разпоредби на Закона за устройство на територията
Установен ред за извършване на административната услуга
I. Компетентен орган
Компетентните лица за извършване на услугата е длъжностно лице – Главен Архитект. Заявители могат да бъдат както физически така и юридически лица.
II. Необходими документи

- Документ за собственост - нотариален акт или договор за учредено право на строеж /копие/;
- Удостоверение за наследници /копие/;
- Скица на имота /копие/;
- Скица от Агенцията по кадастър – за имоти находящи се в гр. Павел баня;
- Нотариално заверено пълномощно – при необходимост;
- Документ за платена такса.
Срок:
Обикновенна услуга - до 7 работни дни;
Бърза услуга - в рамките на 1 работен ден ;
Експресна услуга - в рамките на 4 часа от подаване на заявлението.
III. Технологичен път на административната услуга
Заявлението се подава в сградата на община Павел баня,Гише Деловодство.
Образуваната въз основа на заявлението преписка се насочва, в рамките на един ден към Главния архитект на община Павел баня.
IV. Такса:
Съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Павел баня:
Обикновена услуга – 20,00 лв.;
Бърза услуга -40.00лв
Експресна услуга -60.00лв.
Бърза услуга – в рамките на един работен ден се заплаща удвоена такса;
Експресна услуга – в рамките на 4 часа от подаване на заявлението се заплаща съответната такса в троен размер .