Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Услуги ТСУ : 07 Издаване на Удостоверение по чл.13 от ппзспзз
Posted by SB on 2020/5/11 15:34:13 (454 reads )

07 Издаване на Удостоверение по чл.13 от ппзспзз

Издаване на Удостоверение по чл.13 от ппзспзз
Формуляри
Законно основание

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Павел баня
Закон за устройство на територията
Определение
Настоящата услуга има за цел да опише условията и реда за издаване на Удостоверение по чл. 13 от ППЗСПЗЗ
Установен ред за извършване на административната услуга
I. Компетентен орган
Компетентните лица за извършване на услугата е длъжностно лице – Главен Архитект. Заявители могат да бъдат както физически така и юридически лица.
II. Необходими документи

- копие от решение на общ. служба “земеделие и гори”;
- копие от актуално удостоверение за наследници
- Нотариално заверено пълномощно – при необходимост;
- други документи
- Документ за платена такса.
Срок:
Обикновенна услуга - до 14 работни дни;
III. Технологичен път на административната услуга
Заявлението се подава) в сградата на община Павел баня, Гише Деловодство.
Образуваната въз основа на заявлението преписка се насочва, в рамките на един ден към Главния архитект на община Павел баня.
IV. Такса:
Съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Павел баня:
Обикновена услуга – 20,00 лв за удостоверение
       10.00лв- за скица нерезделна част.;