Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Услуги ТСУ : 06 Издаване на Скица - виза за проучване и проектиране
Posted by SB on 2020/5/11 15:31:29 (509 reads )

06 Издаване на Скица - виза за проучване и проектиране

Издаване на Скица - виза за проучване и проектиране
Формуляри
Законно основание

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Павел баня
Закон за устройство на територията чл.140
Определение
Настоящата услуга има за цел да опише условията и реда за издаване на скица - виза за проучване и проектиране.
Установен ред за извършване на административната услуга
I. Компетентен орган
Компетентните лица за извършване на услугата е – Главен Архитект. Заявители могат да бъдат както физически така и юридически лица.
II. Необходими документи

- Документ за собственост: нотариален акт или договор за учредено право на строеж (копие);
- Удостоверение за наследници (копие) - при наследствен имот;
- Нотариално заверено пълномощно - при необходимост;
- Оригинална скица на имота (ако скицата е издадена от Агенция по геодезия, картография и кадастър – гр. Стара Загора);
- Документ за платена такса.
Срок:
Услуга - 14 работни дни съгласно ЗУТ;
III. Технологичен път на административната услуга
Заявлението се подава в сградата на община Павел баня,Гише Деловодство.
Образуваната въз основа на заявлението преписка се насочва, в рамките на един ден към Главния архитект на Община Павел баня.
IV. Такса:
Съгласно чл. 26, т.2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Павел баня:
Обикновенна услуга       – Формат А4 - 15,00 лв.;
                                           - Формат А3 – 30,00 лв;
                                           - по- голям формат – 60,00 лв;