Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Услуги ТСУ : 05 Допълване (поправка) на одобрен кадастрален план
Posted by SB on 2020/5/11 15:28:20 (436 reads )

05 Допълване (поправка) на одобрен кадастрален план

Допълване (поправка) на одобрен кадастрален план
 
Формуляри
Законно основание

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Павел баня
Закон за устройство на територията
Определение
Настоящата услуга има за цел да опише условията и реда за допълване (поправка) на одобрен кадастрален план.
Установен ред за извършване на административната услуга
I. Компетентен орган
Компетентните лица за извършване на услугата е кмета на Община Павел баня, Главен експерт Устройство на територията. Заявители могат да бъдат както физически така и юридически лица.
II. Необходими документи

- Документ за собственост - копие (нотариален акт или договор за учредено право на строеж);
- Проект на исканото изменение, изготвен от лицензиран изпълнител (геодезист) в цифров (CD) и графичен вид;
- Документи по чл. 58, ал. 3 от Наредба 3/2005 г. в необходимия обем по исканото изменение.
Срок: 60 дни
III. Технологичен път на административната услуга
Заявлението се подава в сградата на община Павел баня,Гише Деловодство
Образуваната въз основа на заявлението преписка се насочва, в рамките на един ден към Главния архитект на Община Павел баня/Гл.експерт устройство на територията.
IV. Такса:
няма