Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Услуги ТСУ : 04 Презаверяване на скица, от изд. на която са изтекли 6 мес
Posted by SB on 2020/5/11 15:25:25 (526 reads )

04 Презаверяване на скица, от изд. на която са изтекли 6 мес

Презаверяване на скица, от издаването на която са изтекли 6 месеца
Формуляри
Законно основание

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Павел баня
Закон за устройство на територията
Определение
Настоящата услуга има за цел да опише условията и реда за презаверяване на скица, от издаването на която са изтекли 6 месеца.
Установен ред за извършване на административната услуга
I. Компетентен орган
Компетентните лица за извършване на услугата е упълномощено от кмета на Община Павел баня длъжностно лице от дирекция „Стопанска политика и управление на собствеността”. Заявители могат да бъдат както физически така и юридически лица.
II. Необходими документи

- Оригиналната скица, която ще бъде презаверявана;
- Документ за собственост или за учредено право на строеж (копие);
- Удостоверение за наследници (копие) - при наследствен имот;
- Нотариално заверено пълномощно – при необходимост;
- Документ за платена такса.
III. Технологичен път на административната услуга
Заявлението се подава в сградата на община Павел баня,Гише деловодство
Образуваната въз основа на заявлението преписка се насочва, в рамките на един ден, към Гл.експерт Устройство на територията”, който я резолира за Гл. специалист  "Устройство на територията".
IV. Такси
Съгласно чл. 26, т.3 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Павел баня, за презаверяване на скици, от издаването на които са изтекли 6 месеца – 3.00 лв.