Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Услуги ТСУ : 03 Издаване на Скица на ЕДИН недвижим имот
Posted by SB on 2020/5/11 15:21:45 (519 reads )

03 Издаване на Скица на ЕДИН недвижим имот

Издаване на Скица на ЕДИН недвижим имот
Формуляри
Законно основание

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Павел баня
Закон за устройство на територията
Определение
Настоящата услуга има за цел да опише условията и реда за издаване на скица на недвижим имот.
Установен ред за извършване на административната услуга
I. Компетентен орган
Компетентните лица за извършване на услугата е упълномощено от кмета на Община Павел баня длъжностно лице от дирекция „Стопанска политика и управление на собствеността”. Заявители могат да бъдат както физически така и юридически лица.
II. Необходими документи

- Документ за собственост - нотариален акт, договор за учредено право на строеж (копие);
- Удостоверение за наследници (копие) - при необходимост;
- Нотариално заверено пълномощно – при необходимост;
- Документ за уредени придаваеми части – при необходимост;
- Други документи
- Документ за платена такса.
Срок:
Обикновена услуга - до 7 работни дни;
 
Бърза услуга - в рамките на 1 работен ден ;
Експресна услуга - в рамките на 4 часа от подаване на заявлението.
III. Технологичен път на административната услуга
Заявлението се подава в сградата на община Павел баня,Гише Деловодство.
Образуваната въз основа на заявлението преписка се насочва, в рамките на един ден, към Гл.експерт Устройство на територията/Гл.архитект, който я резолира за Гл. специалист "Устройство на територията".
IV. Такси
Съгласно чл. 26, т.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Павел баня:
Обикновена услуга – Формат А4 – 10 лв ;
Формат А3 – 20 лв;
По голям формат – 50 лв;
 
Бърза услуга – в рамките на един работен ден се заплаща удвоена такса;
Експресна услуга – в рамките на 4 часа от подаване на заявлението се заплаща съответната такса в троен размер;