Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Услуги ТСУ : 02 Съгласуване и одобряване на ПУП
Posted by SB on 2020/5/11 15:18:29 (534 reads )

02 Съгласуване и одобряване на ПУП

Съгласуване и одобряване на Подробен устройствен план (ПУП)
Формуляри
Законно основание

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Павел баня
Закон за устройство на територията
Определение
Настоящата услуга има за цел да опише условията и реда за съгласуване и одобряване на Подробен устройствен план (ПУП)
Установен ред за извършване на административната услуга
I. Компетентен орган
Компетентните лица за извършване на услугата е т кмета на Община Павел баня в регулация . Общински съвет за разрешаване изработване на ПУП с цел промяна предназначението.. Заявители могат да бъдат както физически така и юридически лица.
II. Необходими документи

- Документ за собственост: нотариален акт, договор за учредяване на право на строеж (копие);
- Предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 и 5 и чл.17, ал.3 от ЗУТ;
- Заповед (Решение на Общински съвет) за изработване или изменение на проект за ПУП;
- Скица, заверена от експлоатационните дружества;
- Проект за ПУП;
- Схеми за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура (когато обектът е извън регулация);
- Становище от РИОСВ, в случаите, когато се изисква.
Срок: 140 дни
III. Технологичен път на административната услуга
Заявлението се подава в сградата на община Павел баня,Гише Деловодство.
Образуваната въз основа на заявлението преписка се насочва, в рамките на един ден към Главния архитект на Община Павел баня.
IV. Такса: .29г,ал.,3т.1 т.2 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Павел баня

За съгласуване на проекти за подробни  устройствени планове от Общински експертен съвет по устройство на територията:
1. Разглеждане и изготвяне на становища по проекти ПТКП и градоустройствени проекти в ОЕСУТ
 
              - до 3 ПИ - 50 лв.
             - от 3 ПИ до 3 квартала   -   80 лв.
 
2.Процедиране на градоустройствена разработка:
             
              - без обявление в Държавен вестник – 30.00лв.
              - с обявление в Държавен вестник – 50.00лв