Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Услуги ТСУ : 01 Разрешение за изработване или изменение на ПУП
Posted by SB on 2020/5/11 15:13:22 (495 reads )

01 Разрешение за изработване или изменение на ПУП

Разрешение за изработване или изменение на Подробен устройствен план (ПУП)
Формуляри
Законно основание

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Павел баня
Закон за устройство на територията
Определение
Настоящата услуга има за цел да опише условията и реда за разрешение за изработване или изменение на Подробен устройствен план (ПУП).
Установен ред за извършване на административната услуга
I. Компетентен орган
Компетентните лица за извършване на услугата е кмета на Община Павел баня  в регулация . Общински съвет за разрешаване изработване на ПУП с цел промяна предназначението. Заявители могат да бъдат както физически така и юридически лица.
II. Необходими документи

- Документ за собственост: нотариален акт, договор за учредяване право на строеж (копие);
- Предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и чл. 17, ал. 3 от ЗУТ;
- Скица - предложение;
- Техническо задание;
- Становище от РИОСВ, в случаите, когато се изисква.
Срок: 60 дни
III. Технологичен път на административната услуга
Заявлението се подава в сградата на община Павел баня, Гише Деловодство.
Образуваната въз основа на заявлението преписка се насочва, в рамките на един ден към Главния архитект на Община Павел баня.
IV. Такса:
Съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Павел баня, таксата е
-   до 3 ПИ    - 30,00 лв.
- над 3 ПИ   - 50,00 лв.