Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Обяви по ЗУТ : Съобщение от 27.08.2019 год.
Posted by SB on 2019/8/27 11:11:27 (277 reads )

Съобщение от 27.08.2019 год.

 
О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
-------------------------------------------------------------------------------------------
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg
 
 
СЪОБЩЕНИЕ
от 27.08.2019 год.
 
 
Община Павел баня на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ и във връзка със заявление с вх.№АГ-07-26/17.07.2019г. дирекция СПУС при Община Павел баня съобщава, че със Заповед №РД–14-62/27.08.2019год. e одобрен ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ   в следния обхват:
            ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ в следния обхват: Вътрешните регулационни линии между УПИ IX-908, УПИ X-909, УПИ XII-898 в кв.29 по плана на с. Долно Сахране, общ. Павел баня да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници на поземлените имоти. След промяната  УПИ IX-908 става с проектна с площ 1020.00 кв.м., УПИ X-909 става с проектна с площ 925.00 кв.м., УПИ XII-898 става с проектна с площ 834.00 кв.м. в кв.29 по плана на с. Долно Сахране, общ. Павел баня, обл. Стара Загора, отразено със зелен цвят на скицата проект, неразделна част от настоящата заповед.
Заповедта и планът се намират в сградата на Община Павел баня, гр. Павел баня , ул. ”Освобождение” № 15 , ет.2, стая № 9 и могат да се прегледат от заинтересуваните всеки присъствен ден.
Горецитираната заповед може да бъде обжалвана в 14 дневен срок от съобщението пред Административен съд чрез Община Павел баня.
Изготвил: Й.И