Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Достъп до информация : Списък на категориите информация в интернет
Posted by SB on 2017/2/21 14:46:51 (1814 reads )

Списък на категориите информация в интернет

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за 
сферата на дейност на  община Павел баня, и форматите, в които е достъпна

КАТЕГОРИЯ ИНФОРМАЦИЯ

 АДРЕС В ИНТЕРНЕТ

ФОРМАТ
1.
Описание на правомощията на Кмета на община Павел баня и данни за организацията, функциите и отговорностите на ръководената от него община
html
xls
docx
pdf
2.
Списък на издадените актове в изпълнение на правомощията на Кмета и текстовете на издадените от органа нормативни и общи административни актове
html
xls
docx
pdf
3.
Описание на информационните масиви и ресурси, използвани от община Павел баня
html
xls
docx
pdf
4.  
Наименование, адрес, адрес на електронната поща, телефон и работно време на звеното в общинска администрация, което отговаря за приемането на заявленията
   
html
xls
docx
pdf
5.  
Устройствен правилник за организацията и дейността на общинска администрация Павел баня
   
html
xls
docx
pdf
6.  
Информация    за    бюджета    и    финансовите    отчети     на администрацията, която се публикува съгласно Закона за публичните финанси
 
html
xls
docx
pdf
7.  
Информация за провеждани обществени поръчки, определена за публикуване в профила на купувача съгласно Закона за обществените поръчки
 
html
xls
docx
pdf
8.  
Проекти на нормативни актове заедно с мотивите, съответно - доклада и резултатите от общественото обсъждане на проекта
   
html
xls
docx
pdf
9.  
Информация за упражняването на правото на достъп до обществена информация, реда и условията за повторно използване на информация, таксите по чл. 41ж и форматите, в които се поддържа информацията.
 
 
html
xls
docx
pdf
10.  
Подлежащата на публикуване информация по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
 
html
xls
docx
pdf
11.  
Информация, която е публична, съгласно Закона за защита на класифицираната информация и актовете по прилагането му
   
html
xls
docx
pdf
12.  
Административни услуги
 
 
html
xls
docx
pdf
13.  
Регистър на общинската собственост
 
 
html
xls
docx
pdf
14.  
Стратегии, планове, програми и отчети за дейността
   
html
xls
docx
pdf