Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Общи условия : Стандарти за предоставяне на услуги
Posted by SB on 2014/12/22 15:53:09 (2434 reads )

Стандарти за предоставяне на услуги

              ОБЩИНА ПАВЕЛ  БАНЯ
               ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
СТАНДАРТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ПО
ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ, ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ И ВЪЗ ОСНОВА НА РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО
УВАЖАЕМИ  КЛИЕНТИ,
УСЛУГИ ПО ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ, ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ И ВЪЗ ОСНОВА НА РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОТДЕЛ „ АО, ГРАО и ТО“.
За контакт – тел. 04361 22 63
ЗАЯВЯВАНЕТО НА УСЛУГИТЕ МОЖЕТЕ ДА ИЗВЪРШИТЕ ПО СЛЕДНИТЕ НАЧИНИ:
  • Гишета за административно обслужване - бул. "Освобождение" № 15 /партер/ с работно време от понеделник до петък от 8.00 до 17.00 ч. без прекъсване;
·         По пощата – на адрес ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
 6155 гр. Павел баня, ул.“Освобождение“ № 15;
  • в кметствата на територията на община Павел баня, с работно време
от понеделник до петък от 8.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч..
·         по факс – 04361 20 94
·         по e-mail на delovodstvo @pavelbanya.bg, esgraon@pavelbanya.com или на www.pavelbanya.bg
В Интернет – страницата на общината www.pavelbanya.bg са публикувани подробни
списъци с услуги, необходимите образци и информация за всяка услуга,дължимите такси, сроковете за извършване на всяка услуга,  както и електронна пощенска кутия, в която можете да изразите мнението си, както и да направите предложение за подобряване на обслужването.
При неудовлетвореност от обслужването можете да подадете писмена жалба в деловодството.
ВАЖНО Е ДА СЕ ЗНАЕ:
·         Заявителите на услуги се легитимират с валиден документ за самоличност.
·         Правоимащо лице по отношение на услугите по гражданско състояние във връзка с чл. 88а и чл. 106 от Закона за гражданската регистрация, чл. 129 от Семейния кодекс, чл. 3 и чл .4 от Закона за лицата и семейството, чл.36, чл.36а и чл. 36б от Закона за защита на личните данни и чл. 5 от Наредба № РД-02-20-6 от 24 април 2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението, е:
- лицето, за което се отнася документа;
- законните представители на малолетното лице (ненавършило 14 години);
- непълнолетното лице (навършило 14 г. до навършване на 18г.) заедно със своите законни представители;
- настойниците или попечителите на лицата, поставени под пълно или ограничено запрещение
- законните наследници на починалите лица;
- трети лица - въз основа на закон или акт на съдебната власт;
- държавни органи и институции - съобразно законоустановените им правомощия;
- български и чуждестранни юридически лица - въз основа на закон, акт на съдебната власт или разрешение от Комисията за защита на личните данни.
В допустимите от закона случаи правоимащото лице може да се представлява от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно.
Когато пълномощното се изготвя в чужбина, то се заверява въз основа на валиден български документ за самоличност в българско дипломатическо представителство,а в случаите, когато пълномощното е нотариално заверено от чуждестранните власти, следва да се снабди с апостил, да се преведе от лицензиран преводач и завери в консулската служба на МВнР или българското посолство.

·         Готовите документи могат да бъдат получени:
ü На гишета за административно обслужване - бул. "Освобождение" № 15 /партер/ с работно време от понеделник до петък от 8.00 до 17.00 ч. без прекъсване;
ü По пощата с обратна разписка – на точен адрес предоставен от Вас;
ü в кметствата на територията на община Павел баня.
ДЪЛЖИМИТЕ ТАКСИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИТЕ МОЖЕТЕ ДА ПЛАТИТЕ ПО СЛЕДНИТЕ НАЧИНИ:
  • Гишета за плащане на данъци и такси - бул. "Освобождение" № 15 /партер/ с работно време от понеделник до петък от 08.00 - 17.00 ч. без прекъсване;
·         По сметка:
„ УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” КЛОН КАЗАНЛЪК  
IBAN BG 91 UNCR 9660 8400 3003 10
BIC UNCRBGSF
КОД ЗА ПЛАЩАНЕ 44 80 07
ВИД ДОКУМЕНТ – 9 други
•     в кметствата на територията на община Павел баня.
НИЕ ОТГОВАРЯМЕ НА ВАШИТЕ ПОТРЕБНОСТИ, КАТО:
ü Получавате документ, издаден на хартиен носител, удостоверяващ данни, съдържащи се в регистрите за гражданско състояние, в срок до 7 дни. Когато е необходима проверка на място или становище на друг административен орган - до 14 дни.
 
ü Ангажираме се постоянно да подобряваме достъпа до услуги, като подробно Ви информираме за Вашите права, за това откъде и как можете да получите съответните административни услуги.
УСЛУГИТЕ ПО ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ, ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ И ВЪЗ ОСНОВА НА РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО СЕ ИЗВЪРШВАТ ПРИ СПАЗВАНЕ НА:
·         Закон за гражданска регистрация

·         Наредба РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа но Регистъра за населението

·         Наредба РД-02-20-9 от 21. 05. 2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация
 
·         Административно процесуален кодекс /АПК/

·         Семеен кодекс /СК/

·         Закон за защита на личните данни /ЗЗЛД/

·         Кодекс за МЧП /КМЧП/

·         Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите, съгласно чл.9 от ЗМДТ на Община Павел баня.
.