Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Проекти за оценяване : "И аз мога "
Posted by SB on 2012/11/5 7:21:06 (1007 reads )

"И аз мога "

 
Община
Павел баня
Финансиращ орган
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Мярка
Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-4.1.05 “Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”
Име на проекта
И аз мога
Сума по проекта
50 053,74лв.
Кратко описание
Общата цел на настоящия проект е засилване мотивацията на учениците от етническите малцинства да посещават учебните занятия, чрез включването им в клубове по интереси и живота на училището.
Специфична цел
Преодоляване на междукултурните различия;
Създаване на предпоставки за успешна социализация и социална интеграция на учениците от етническите малцинства;
Ангажиране на учениците в извънкласни дейности – предпоставка за развиване на потенциала на всеки ученик в личностен, физически и интелектуален аспект;
Изграждане на навици в учениците за работа в екип и взаимно уважение и толерантност;
Актуално състояние
В процес на оценяване